Aktuálně

Kotvičník - nať

právě v prodeji

Kotvičník - semena
s klíčivostí do konce roku 2021 jsou již v prodeji.
Výrobce semen Zahradnictví JIKL.
A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.

Nezapomeňte na množstevní výhody  5+1

Semena kotvičníku - MIX
to je 3 balení semen kotvičníku od JIKL a 3 balení semen kotvičníku od Planta Naturalis za celkem 150 Kč.

Kotvičník - rostliny 
jedná se o letničku, rostliny jsou v prodeji od konce dubna do konce června.
I zde platí množstevní výhoda 5+1.

Kontakt

Zahradnictví JIKL
Jiří Klušák

Martínkov 105,
675 44 Lesonice
» Zobrazit na mapě


e-mail:   jikl@jikl.cz
tel.:  721 247 239


IČ:    415 46 393
DIČ:  CZ 6104101025

Číslo účtu:  KB:
107-5107540237/0100

Zahradnictví JIKL funguje.
Máme otevřeno a prodáváme.


Vysvětlivky odborných termínů

Pro otevření musíte kliknout na tlačítko "Zobrazit článek"

Acervulus Otevřená plodnice (shluk hyf), kde se na konidionoších tvoří konidie.
Adventivní kořeny Kořeny tvořící se dostatečně na bázi stonku
Aecidiospora V aecidu vytvořená dvoujaderná spora.
Aecidium Pohárovité ložisko výtrusů rzí.
Agroekosystém Zemědělský využívaný ekosystém.
Apothecium Pohárkovitá nebo miskovitá plodnice s askosporami.
Askospory Spory vznikající ve vřeckách (askách) pohlavním způsobem.
Bazidiospory Pohlavně vzniklé spory stopkovýtrusných hub (např. rzí).
Biotip Životní prostor (ekosystém).
Biocenóza Společenstvo živých organizmů (ekosystém).
Epidemie Nákaza, masový výskyt původců nákazy.
Epidermis Nejvrchnější vrstva buněk rostlin.
Ekologie Nauka o vztazích v přírodě. Jsou  studovány vztahy organizmů navzájem a k jejich okolí.
Ekosystém Soustava společenstva živých organizmů a neživého prostředí. Biocenóza (životní společenstvo) a biotop (prostorově ohraničený životní areál) tvoří společně ekosystém.
Endemicky Prostorově ohraničený výskyt.
Feromony Látky, které slouží ke komunikaci mezi živočichy (např. pohlavní feromon k přilákání sexuálního partnera).
Fundatrix Živorodá, z vajíčka na jaře se vylíhnuvší mšice.
Fungicid Přípravek k ochraně proti houbovým patogenům ("fungicid" znamená usmrcující houby).
Generativně Pohlavně.
Herbicid Přípravek proti plevelům (herbicid" znamená hubící plevele).
Hladina škodlivosti (práh hospodářské škodlivosti) Nastává tehdy, když zisk dosažený v důsledku ochranných opatření je stejně velký jako vložené náklady (odpovídající výskyt škodlivých organizmů je označován jako kritické číslo).
Hloubkový účinek Prostředek na ochranu rostlin s hloubkovým účinkem proniká do tkáně rostliny, není ale v rostlině přemisťován.
Hostitel Organizmus na nějž nebo do nějž se usazují parazité.
Chloróza, žloutenka, blednička Zežloutnutí nebo nezezelenání normálně zelených částí rostlin.
Imago, dospělec Konečné stádium hmyzu, ve kterém je dosaženo pohlavní zralosti.
Infekce Přenos vniknutí a setrvání původce nákazy v hostiteli.
Inkubační doba Období bez symptomů mezi infekcí a projevením se choroby.
Insekticid Přípravek k ochraně proti hmyzu ("insekticid" znamená usmrcující hmyz).
Intercelulárně Mezi buňkami.
Intracelulárně V buňkách.
Kleistothecium Kulovitá uzavřená plodnice s askosporami.
Kolonie Společenství více jedinců (jednotlivých organizmů) téhož druhu.
Konidie Spory nepohlavního rozmnožování mnoha hub.
Kurativní Léčebný.
Latentní doba U viróz doba od příjmu viru od vektora až do způsobilosti infikovat.
Lenticely Póry propouštějící vzduch v korkovém pletivu - epidermis.
Mikroorganizmy Velmi malé organismy jako bakterie, houby, řasy a prvoci.
Mulčování Pokrytí půdy organickým materiálem, černou fólií nebo černou netkanou textilií.
Mycelium Soubor houbových vláken (hyf) jedné houby.
Mykorrhiza Půdní houby, které žijí v symbióze s kořeny rostlin.
Nekróza Lokálně odumřelé pletivo, nejčastěji ve formě hnědých proláklých skvrn.
Nematocid Přípravek k ochraně před háďátky ("nematocid" znamená usmrcující háďátka).
Neperzistentní viry Vektor může okamžitě, ale jen po krátkou dobu, přenášet přijatý virus.
Nepřátelská rostlina (háďátek) Přispívá k ozdravení půdy tím, že aktivuje nematody, avšak díky její (částečné) rezistenci alespoň brání jejich rozmnožování.
Nymfy Larvy hmyzu s nedokonalou proměnou, často předposlední vývojové stadium se zřetelně viditelnými křídly; u roztočů probíhá vývoj od vajíček přes larvu (3 páry nohou) k 1 - 3 stadiím nymf (4 páry nohou) k dospělci (4 páry nohou).
Oospory Pohlavní vytrvalé spory padlí, tvoří zčásti zoospory.
Paraziti, cizopasníci (všeobecně) Organizmy žijící na úkor jiných organizmů, které poškozují.
Parthenogeneze Rozmnožování bez oplození (nepohlavní).
Patogen Původce choroby ("pathogen" znamená způsobující chorobu).
Patotyp Rasa původce choroby se zvýšenou specifitou k hostiteli.
Perithecium Kulovitá nebo lahvicovitá plodnice s otvorem obsahující vřecka.
Perzistentní viry Vektor může přenést virus teprve po delší době sání, potom ale dlouhodobě (virus se může dokonce přenést na potomstvo.
Perzistence přípravku ochrany rostlin v půdě Obdobím během kterého zůstávají účinné látky preparátů v půdě (jako "perzistentní" se označují přípravky, jejichž účinné látky jsou odbourávány pomalu).
Polyfág Všežravec.
Populace Soubor jedinců jednoho druhu v jednom životním prostoru.
Populační dynamika Změny populační hustoty v čase.
Práh škodlivosti Populační hustota škodlivého organizmu, od kterého by měl být proveden ochranný zásah, aby se zamezilo dosažení hladiny škodlivosti.
Pyknida Kulovitá nebo lahvicovitá plodnice s otvorem, v níž se tvoří konidie.
Rezistentní odrůda Může (až do jisté míry) zabránit vývoji určitého parazita.
Ricketsie Organismy podobně bakteriím.
Saprofyti Rostlinné organizmy (např. houby), živící se odumřelými organickými látkami.
Skladování v umělé atmosféře Skladování v atmosféře sycené CO2
Sklerotium Kompaktní shluk hyf hub.
Směsná infekce Současná infekce několika původci onemocnění.
Specifický Orientovaný na určité druhy
Spory Jedno - nebo vícebuněčná těla nižších rostlin, vznikající pohlavní nebo nepohlavní cestou.
Sporulace Tvorba spor.
Stupeň parazitace Podíl parazitovaných jedinců ( v %) z celé populace.
Symbióza Spolužití organizmů v oboustranné závislosti s více či méně srovnatelným užitkem.
Symptom, projev poškození Vnější, zřetelný projev choroby.
Systemický prostředek Prostředek, který je rozváděn vodivými cestami rostliny.
Teleutospory Zimní spory, v nichž splývají 2 buněčná jádra. U rzí.
Tolerantní odrůdy Mohou být napadeny určitým parazitem, aniž by došlo k výraznějšímu snížení výnosu (bývají označovány i jako částečně rezistentní).
Toxicita Jedovatost, působení jedu.
Toxin Jedovatá, toxická látka.
Uredospory Letní výtrusy rzí vznikající nepohlavní cestou. slouží k rychlému rozšíření.
Vegetativně Nepohlavně.
Vektor Organizmus (např. mšice, houba), který přenáší původce onemocnění (viry, bakterie aj.) z jedné rostliny na druhou.
Viry (virus) Velmi malý, ve světelném mikroskopu nepozorovatelný původce onemocnění (bez vlastní látkové výměny).
Zoospory Spory opatřené pohyblivými bičíky. Mohou se pohybovat ve vodě.

Nákupní košík  

(prázdný)