Latinsko - český slovník (C)

C  (corolla) koruna  
cactaceus a um kaktusovitý  
cadeus a, um,  prchavý, opadavý,   
caespes, pitis m. trs, drn  
caespitosus, a, um cespitous trsnatý, drnovitý
calamosus, a, um stéblovitý  
calamus, a, um pastéblo  
calcareus, a, um vápnomilý  
calli - , cello -  krásný, krásno ve složeninách např:  
callianthus krásnokvětý  
callichromus krásně zbarvený  
callifolius s krásnými listy  
callitrichus s krásnými chlupy, krásnovlasý  
callocarpus krásnoplodý  
calloceras s krásnými rohy, růžky  
calvus a um holý, lysý  
calycanthus a, um kalichokvětý  
calyciformis is, e kalichokvětý, ve tvaru kalicha  
calycinus, a um kališní  
calyculatus a um calycularis is, e kalíškovitý
calyculus i, m. kalíšek, symbol K  
calyptra ae, f. čepička  
calyx, cis, m. kalich symbol K  
cammarus, a um škodlivý, poškozující  
campanulatus, a, um zvonkovitý  
campester, campestris, campestre   polní, ladní
candicana, antis bělavý, bělající se  
candidus, a, um bělostný, sněhobílý  
caninus, a, um psí  
canus, a, um šedý  
capitatus, a, um hlavatý, strboulovitý  
capitulum, i, a. hlávka, strboul  
capreolus, i, m. úponka  
capsula ae, f. tobolka  
cardinalis, is, e nachově červený  
carina, ae, f. člunek  
carinatus, a, um kýlnatý  
caryophyllaceus, a, um hřebíčkový, hvozdíkový  
caryopsis, is, f. obilka  
cauda, ae, f. ohon, ocas, chvost  
caudatus, a, um ocasatý, s chvostem  
caudex, itis, m. caulorrhiza kořenová hlava
caulis, is, m. lodyha  
caulorrhiza  (caudex) kořenová hlava  
cauloma, atis, a. stonek  
caverna, ae, f. jeskyně, slůj, prohlubina  
cavus, a, um,  dutý (dutá hlíza u Corydalis cava)  
cecidium, ii, a hálka  
cellula, ae, f. buňka  
cellularis, is, e buněčný, vytvořený z buněk  
celokrajný list folium integerrimum na okraji bez zubů nebo vroubků
cenobiont rostlinný jedinec patřící do určitého porostu.  
cenobium  (coenobium) kolonie pravidelné shluky jednobuněčných rostlin, které vznikly opětovným dělením mateřské buňky
cenogenetická sukcese fylocenogenese  
cenokarpium  cenokarpické gyneceum vzniká srůstem plodolistů
     synkarpium vývojově primitivnější  
     parakarpium vývojově vyšší  
     lysikarpium vývojově nejvyšší  
cenologie nauka o biocenózách  
cenotaxon  (syntaxon) klasifikační jednotka fytocenologická  jakéhokoliv řádu  
cenotop prostředí fytocenózy  
cenotyp skupina druhů, které jsou víceméně stejně zastoupeny v určitém společenstvu  
cenóza zkrácené označení pro biocenózu nebo zoocenózu  
centifolius, a, um stolistý, mnoholistý   
centum sto  
centralis, is, e centrální, středový, umístěný uprostřed  
centrální semenice středová semenice  
centrifugální rozkvétání (anthesis florescentia centrifugalis)   postup rozkvétání od středu květenství k okraji, nebo shora dolů
centripetální rozkvétání (anthesis florescentia centripetalis)   postup rozkvétání hroznovitého květenství plochého tvaru od okraje ke středu, nebo odzdola nahoru
cepaeus, a, um cibulový  
cephalantus, a, um hlavokvětý, s hlávkovitými květy  
ceraceus, a, um,  cerinus, a, um voskový  
cereálie hospodářsky důležité trávy (obilí)  
cerealis, is, e obilní (Ceres - bohyně rolnictví)  
cerinus, a, um,  ceraceus, a, um,  cereus, a, um  voskový  
cernuus, a, um převislý, schýlený, nicí  
cespitosus caepitosus  
céva (trachea) dlouhá řada rourovitých buněk, s roztroušenými nebo úplně perforovanými koncovými přihrádkami a tak splývajícími v rourku. Jsou často až několik metrů dlouhé (u stromů). Jejich stěna různým způsobem tloustne a dřevnatí (kruhovitě, šroubovitě, dvůrkatě, sc  
cévice (tracheida) prozenchymatická buňka s koncovými příčnými nebo šikmými přehrádkami, které mají početné ztenčeniny, ale nejsou úplně perforované jako cévy. Spolu s cévami tvoří na příčném průřezu, tzv. letokruhy  
cévnaté rostliny (Tracheophyta) vyšší rostliny s cévami v pletivech. Patří sem: kapraďorosty, nahosemenné rostliny a krytosemenné rostliny.  
cévní svazek zpravidla se skládá z části dřevní (xylem) a lýkové (floëm), tj. úplný svazek cévní. Dělíme ho podle polohy dřeva a lýka:   
koncentrický sv. cév.:    hadrocentrický:  dřevní část je dokola obklopena lýkem (kapraďorosty)
     leptocentrický: lýko je obklopeno dřevní částí (oddenek Iris pallida)
     radiální (paprsčitý): tvoří kruh samostatných částí lýkových a dřevních (v kořenech)
     kolaterální: lýková i dřevní část probíhá rovnoběžně vedle sebe (lodyhy i listy jevnosnubných rostlin)
     bikolaterální: složené ze dvou částí lýkových, mezi nimiž probíhá část dřevní (Solanaceae, Cucurbitaceae)
     roztroušené: nejdůležitější znak jednoděložných rostlin
chalaza místo, kudy vniká svazek cévní z poutka do vajíčka  
chamae- na počátku slova znamená menšího vzrůstu, zakrslý, např.:  
   Chamaebuxus zimostrázek  
   Chamaecyparis cypřišek  
   Chamaemorus moruška  
chamaefyty (chamaephyta) Symbol Ch nízké dřeviny (keře, polokeře, keříčky) s obnovovacími pupeny na nadzemních stoncích do 30 cm, takže jsou v období vegetačního klidu částečně chráněné blízkostí půdy, porostem, hrabankou, sněhem apod.  
charakteristický druh ve fytocenologii značí význačný druh rostlinného společenstva, kde má optimum svého rozvoje  
chartaceus, a, um papírovitý  
chazmochamofyty viz. Petrofyty  
chazmogamie (chasmogamia) opylování v otevřeném (plně rozvinutém) květu  
chemonastie viz. nastické pohyby  
chinofilní sněhomilný: žijící na místech s dlouho vytrvávající silnou sněhovou pokrývkou (společenstva sněžných polí, Salix herbacea)  
chinofobní sněhobojný: žijící na místech bez sněhové pokrývky (např. na hřebenech, prudkých svazích, kde vítr smetá sníh, Carex firma)  
chiropterofilie, chiropterogamie opylování netopýry  
chlopeň (valva) část oplodí, odtrhávající se v době zralosti podle švů (u lusku)  
chloranthus, a, um se zeleným květem, zelenokvětý  
chlorenchym asimilační pletivo, obsahující hojnost chloroplastů (je proto vždy zelené). V dřevnatých stoncích je pod peridermem (tzv. "zelená kůra")  
chlorofyl zelené barvivo v chloroplastech. Horkým alkoholem lze získat výluh, který je v prosrupujícím světle smaragdově zelený, v dopadajícím (odraženém) světle krvavě červený  
chloroplast drobné tělísko, které je důležitou součástí rostlinné buňky. Obsahuje chlorofyl a podmiňuje zelenou barvu většiny rostlin. Na světle probíhá v chloroplastech asimilace  
chloróza zbělení nadzemních orgánů rostliny, jejíž vývin je brzděn nedostatkem chlorofylu (nedostatkem některých prvků)  
chlorus, a, um,  chlorinus, a, um nazelenalý, žlutozelený  
chloupkatý (pilosellus pokrztý dlouhými tenkými chloupky  
chlup, pilus, trichom jednobuněčné nebo vícebuněčné, jednoduché nebo větvené výrustky z pokožky.  
     krycí nevylučují žádné látky a fungují nejčastěji jako mrtvé buňky (meduňka, Verbascum  
     žláznaté vylučují různé látky (vodu, sladké šťávy, sliz, silice, pryskyřice)  
     žahavé vytvářejí jedy, které vytrysknou, když se ulomí jejich vrchol  
     absorční přijímají z prostředí vodu a v ní rozpuštěné živné látky (kořenové vlášení)  
chmýr  (papus) kalich přeměněný v chlupy, štětinky, někdy dlouhé, pérovitě chlupaté štětinky  Růuzné typy:  
     přisedlý p. sessilis sedící na horní části nažky
     nasazený na zobáčku p. rostro suffultus umístěný na zobáčku
     límcovitý p. membranaceus collaris  
     šupinkatý p. palaeceus tvořený malinkýma šupinkama
     ostnitý p. aristatus tvořený tuhými, často chloupkatými ostny (bidens, Scabiosa
     štětinatý p. setaceus tvořený tuhými chloupky (Centaurea)
     chloupkatý p. pilosus tvořený chloupky
     jednořadový p. uniserialis, p. simplex tvořený jednořadovým věnečkem chlupů nebo šupinek (Gnaphalium)
     dvouřadý p. biserialis, p. duplex tvořený dvěma řadami chlupů nebo šupinek (Centaura)
     mnohořadý p. multiserialis Grupina
     neopadavý p. persistensis Carduus, Carlina, Onopordon
     prchavý p. fuxax brzy opadavý, (Sonchus, Lactuca)
chobotnatý sinautus s širokým zaokrouhleným výkrojkem
chobotnatý list folium sinuatum na okraji mělce laločný, se zářezy i laloky zaokrouhlenými
chocholičnatý vrcholík corymbopleiochasium boční větve jsou protažené, silně rozvětvené, květy jsou v jedné rovině (Sambucus nigra, Viburnum lantana
chocholík corymbus hroznovité květenství odvozeno od hroznu
chomofyt,  chersofyt ruderál  
chordorrhizus a, um, s provazovitými kořeny  
choreologie karpobiologie  
choripetalní koruna prostoplátečná koruna  
choripetalus a, um s volnými korunními plátky  
chorise štěpení pomnožení květních orgánů
chorisepalní kalich    
chorisepalus a, um s volnými kališními kvítky  
choritepalus, a, um s volnými okvětními lístky  
chorogenese historie vzniku a vývoje rozšíření taxonů  
chorologie odvětví biologie studuje rozšíření organismů (též fytogeografie a synchorologie.)
chromosomy - pentlice vznikají v jádru buňky v době jejího dělení. Počet chromozomů je význačným rostlinným znakem.  
chronologie nauka o vývoji organismů v geologických dobách  
chrysanthus a, um zlatokvětý  
chryseus, a, um zlatový  
chrysocarpus, a, um zlatoplodý, se zlatými plody  
chrysocomus, a, um zlatovlasý, se zlatým chocholem nebo kšticí  
chůdovitý kořen radix funiformis, r. gralliformis zpravidla adventní kořen vyrůstající z dolní části stonku obloukem nebo šikmo dolůa upevňující rostlinu v bahnité půdě (kořen opěrný)
cibule  (bulbus) na velmi zkrácené bazální části stonku (podcibulí, podpučí) omezeného růstu, jsou hustě nahloučené víceméně dužnaté listy nebo jen pochvy listůve kterých jsou uloženy zásobní látky  
     jednoletá cibule bulbus annuus vytvoří se v jednom roce a v následujícím se spotřebuje
     vytrvalá cibule bulbus perennis vytvoří se v prvním vegetačním a jako zásobní orgán existuje několik roků
     následná cibule bulbus succedaneus vytvoří se v prvním vegetačním roce pro budoucí období
podle složení rozlišujeme:    
     jednoduchá nebo plná cibule b.simplex, b. solidus,  tvořená jedním zdužnatělým listem
     složená cibule bulbus compositus tvořená několika samostatnými zdužnatělými šupinami nebo pupeny přeměněnými na cibulky
     málošupinatá cibule bulbus paucisquamatus tvořená dvěma až čtyřmi šupinami
     mnohošupinatá cibule bulbus multisquamatus tvořená četnými zdužnatělými šupinami (Narcissus)
     polosukňovitá cibule bulbus semitunicatus tvořená zdužnatělými šupinami, které se navzájem překrývají jen svými okraji
     sukňovitá cibule bulbus tunicatus tvořená zdužnatělými bázemi rourkovitých listů nebo šupin  Allium cepa
     střechovitě šupinatá cibule bulbus imbricata squamatus tvořená větším počtem zdužnatělých  jednotlivých šupin bez společných obalových šupin (Lilium)
cibulka rozmnožovací bulbilla - pacibulka  
cicatricula stopa na semeni po srostlé mikropyle buď v podobě jamky (Phaseolus) nebo hrbolku (Vitis) nebo hřebínku (Mercurialis)  
cicatrix, icis, f. stopa:  
  cicatrix folii listová stopa
  cicatrix carpica plodová jizva
  cicatrix stylaris čnělková jizva
ciliatus, a, um cilaris, is e řasnatý, brvitý
cilium ii, a. brva  
cimicinus a, um štěnicový, štěničný  
cincinnatus, a, um kadeřavý, kučeravý, zkadeřený  
cincinnus, a, um vijan  
cinerarius, a, um,  cinereus, a, um,  cineraceus a, um   popelavý
cinerascens, entis popelavější, šedivějící  
cingulatus, a, um páskovitý, lemovaný, obroubený  
cingulum i, a. pásek  
cingulus, i, m. geografická zóna nebo klimatický pás  
cinnamomeus, a, um skořicově hnědý  
cípy jsou konce u srostlých korunních plátků, u srostlého kalicha se nazývají ušty  
circinalis is, e. circinatus, a, um spirálově stočený, zavinutý např. list u kapradin
circularis is e prstencový, kroužkový  
circumalpínský taxon rozšířený v oblasti Alp i jejich předhoří bez ohledu na výškové stupně.  
cirrus, cirrhus, i, m. úponka  
cirralis, is, e úponkový  
cirratus, a, um s úponkou  
cirriformis, is, e podobný úponkám  
citrinus, a, um,  citreus, a, um citronově žlutý  
citrusový plod (hesperidium) synkarpický plod s masitým nebo dužnatým oplodím a blanitými přihrádkami, která oddělují puzdra vyplněná šťavnatou dužinou (citrus, pomeranč, citrón)  
cizopasné rostliny (parazitické) jsou neschopné samostatné výživy, a proto rostou na jiné (hostitelské) rostlině, které odnímají ústrojné látky. Často jsou nezelené a jejich listy bývají silně potlačeny. Mívají vyvinuta haustoria, kterými pronikají do těla hostitelova, a tak čerpají ústr  
  Dělíme je na:  
    holoparazity úplný cizopasník (Cuscuta)  
    hemiparazity polocizopasník, mají vyvinuty zelené listy, takže asimilují a jsou proto ve své výživě jen zčásti odkázány na hostitele (Viscum, Euphrasia, Rhinanthus)  
cizoprašnost (heterogamie, alogamie) opylení květu pylem jiného květu. K tomuto opylení je nutný ještě prostředník, který pyl přenese (např. vítr - anemofilie, hmyz - entomofilie, ptáci - ornitofilie, voda - hydrogamie  
cladotrichus, a, um s větevnatými chlupy  
Classis, is, f. třída: vyšší rostlinná skupina, viz Přehled systematických jednotek  
clavatus, a, um kyjovitý (v horní polovině silnější než v dolní (kyjovitý chlup))  
claviculatus, a, um paličkovitý  
cleistogamia, ae, f. kleistogamie, krytosnubnost  
cleistogamus, a, um uzavřený, zakrytý  
cocci, coccocarpium knoflíkovité plody  
clon, clonis, m. klon  
coacervatus, a, um nahromaděný, namačkaný  
coadnatus, a, um srostlý, spolu spojený  
coccifer, fera, ferum šarlatově červený  
coccineus, a, um ohnivě červený, nachový, šarlatový  
coccocarpium (cocci) knoflíkovité plody  
cochlearis, is, e,  cochleariformis, is, e lžíčovitý, lžíčkovitý  
cochleatus, a, um hlemýžďovité stočený: stočený do spirály s otáčkami i průměrem orgánu stále se dovnitř zmenšujícími (struk Medicago minima)  
coenocarpium, ii, n. víceplodolistový plod, který vznikl srůstem všech plodolistů jednoho květu, viz cenokarpium  
coenanthium, ii, n. cenanthium  
coenobium, ii, n. cenobium, kolonie  
coerulescens, entis modravý, namodralý  
coeruleus, a, um caeruleus  
cognatus, a, um příbuzný, zpřízněný  
coleoptilis, is, f. koleoptyle  
coleorrhiza, ae, f. koleorhiza  
collinus, a, um chlumní, pahorkovitý  
collaris, is, e límečkovitý  
collateralis, is, e boční  
color, oris, m. barva  
coloratus, a, um zbarvený, barevný  
columbarius, a, um holubovitý  
columbinus, a, um podobný holubu  
collumela, ae, f. sloupek (např. u tobolky mechů)  
columna, ae, f. sloup (u vstavačovitých: gynostemium)  
columnaris, is, e,  columnaceus, a, um sloupovitý, podobný sloupu  
coma, ae, f. kštice, chochol: svazek tuhých štětin nebo vláken, vyrůstajících z určité plochy  
communis, is, e obecný, společný  
commutatus, a, um změnený, proměnlivý, nestálý  
comosus, a, um chocholatý  
compactus, a, um stlačený, stěsnaný, hustý  
compendium, ii, n. nástin, příručka, přehled  
complanatus, a, um zploštělý  
complexus, a, um spletený, ovinutý, objímající  
compositus, a, um složený  
compressus, a, um zmáčklý, stlačený (v průřezu eliptický)  
concarpium, ii, n. srostlé souplodí (Ficus, Maclura, Morus)  
concavus, a, um konkávní  
conchatus, a, um mušlovitý, ulitovitý (concha - ulita, mušle)  
concolor, oris jednobarevný, stejnobarevný (např. shodná barva po obou stranách listu: Salix lapponum)  
concrescens, entis srůstající  
confertus, a, um,  congestus, a, um nahloučený, nahromaděný, stlačený, stěsnaný  
conglomeratus, a, um nahloučený, nahromaděný v klubko  
conicus, a, um kuželovitý:  
    anguste c.     úzce k.: poměr výšky k šířce 6 : 1 až 6 : 2  
    late c.     široce k.: poměr výšky k šířce 1 : 1  
    depresse c.     stlačeně k.: poměr výšky k šířce 4 :6 (2 : 3)  
    demisse c.     nízce k.: poměr výšky k šířce 1 : 3  
Coniferae, Coniferophyta, Coniferophytina, Coniferopsida jehličnany  
connectivum, i, n. spojidlo  
conservandus, a, um určeno k zachování, nutno zachovat. Nomina conservanda - jména rostliných rodů, která jsou usnesením Mezinárodního botanického kongresu chráněná (zachovaná) a mají přednost před jinými jmény, dříve řádně popsanými, ale již zapomenutými.  
consolidus, a, um pevný, plný  
conspicuus, a, um nápadný, úhledný, zjevný  
constans, antis konstantní, stálý, pevný, trvalý  
conspectus, a, um nápadný, okázalý  
constextus, a, um propletený, protkaný  
contactus, us, m. dotyk, styk  
contiguus, a, um přiléhavý, dotýkající se  
continuatus, a, um prodloužený  
continuus, a, um nepřerušovaný, hustě sblížený, bez mezer (květenství Melica ciliata)  
contortus, a, um zkroucený, zkřivený  
contra proti  
contractilis, is, e kontraktilní, zkracující se, vtahující se (kontraktivní kořen obr. 12/10)  
contractus, a, um stažený  
conus, i, m. šiška  
convergentia, ae, f. konvergence  
conversus, a, um obrácený, převrácený  
convexus, a, um konvexní, vypouklý  
convolutus, a, um svinutý, stočený, zavinutý  
coprophilus, a, um coprogenus, a, um žijící na hnoji
copulatio, onis, f. splynutí, oplozování  
corallorhizus, a, um korálovitě kořenovitý  
cordatus, a, um srdčitý  
cordifolius, a, um se srdčitými listy  
coriaceus, a, um kožovitý  
coriophorus, a, um štěniconosný (květy Orchis coriophorus se podobají štěnicím)  
Cormophyta, Cormophytinea, Telomophyta vyšší rostliny  
corniculatus, a, um růžkatý  
cornutus, a, um rohatý  
corolla, ae, f. koruna, symbol C  
coronula, ae, f. korunka  
corona arboris koruna stromu  
coronarius, a, um korunovitý, věncovitý  
coronatus, a, um korunovaný, ověnčený  
cortex, icis, m. kůra  
corticalis, is, e korový  
corticatus, a, um pokrytý kůrou  
corticosus, a, um se zřetelnou kůrou  
corymbopleiochasium, ii, n. chocholičnatý vrcholík  
corymbosus, a, um chocholičnatý   
corymbothyrsus kytka  
corymbus, i, m. chocholík  
cosmopolites, ae, m. kosmopolit  
costa, ae, m. žebro  
costatus, a, um žebernatý  
costulatus, a, um drobně žebernatý  
cotyledon, onis, f. děloha  
crassifolius, a, um tučnolistý  
crassus, a, um dužnatý, tučný  
crenatus, a, um vroubkovaný  
crenulatus, a, um drobně, jemně vroubkovaný  
cretaceus, a, um křídový  
crinitus, a, um vlasatý, srstnatý, pokrytý tuhými, víceméně rovnými chlupy (okraj listů Hieracium pallidum)  
crispus, a, um,  crispatus, a, um kadeřavý, kučeravý okraj listu nepravidelně hustě zřasený v úzké, různě hluboké zářezy a záhyby (Mentha crispa, Rumex crispus)  
orista, ae, f. hřeben (podlouhlý masitý výrustek u semen Chelidonium, Caltha, Helleborus)  
crista-gali kohoutí hřeben  
cristatus, a, um hřebenitý, nesoucí hřeben  
cristiformis, is, e hřebenovitý, ve tvaru hřebenu  
croceus, a, um šafránově žlutý  
cruciatus, a, um křížatý  
crucifer, fera, ferum křížonosný  
cruentus, a, um krvavě červený  
crus-gali kohoutí dráp, k.noha, k.stopa  
crustaceus, a, um,  crustatus, a, um korovitý, strupatý  
crypto- ukrytý, skrytý  
Cryptogamae zastaralý výraz pro tajnosnubné rostliny  
Cryptogamae vasculares tajnosnubné cévnaté, kapraďorosty  
crystallinus, a, um křišťálový, jakoby drobnými krystalky posetý (Masembryanthemum cristallinum  
cucullatus, a, um kornoutovitý  
culmeus, a, um stébelnatý, slámovitý  
culmus, i, m. sláma, stéblo  
cultivar, is, n. kultivar, zkratka cv.  
cultor, is, m. pěstitel, zahradník  
cumulatus, a, um nahromaděný  
cuneatus, a, um klínovitý, poměr délky k šířce 3 : 2  
cupula, ae, f. kupula, číška  
cupularis, is, e,  cupulatus, a, um miskovitý, číškovitý  
cupuliformis, is, e hluboce miskovitý, pohárkovitý: nahoře otevřený, dole polokulovitý  
curiosus, a, um zvláštní  
curvatus, a, um zakřivený, ohnutý: po celé délce obloukovitě zakřivený (např. stonky Carex pilulifera)  
curvulus, a, um slabě zahnutý, mírně zakřivený  
curvus, a, um křivý  
cuspidatus, a, um štětinovitě (dlouze) zašpičatělý  
cuticula, ae, f. kutikula  
cyanathus, a, um s modrými květy  
cyaneus, a, um tmavomodrý, chrpově modrý  
cyathium, ii, n. složené květenství: okolík vrcholíku, nesoucí opět okolíky složené z terminálního květu a pěti vijanů - Euphorbia  
cyklický květ (flos cyclius) kruhový květ: všechny orgány jsou uspořádány do kruhu (Daucaceae, Brassicaceae). Fylogeneticky nejmladší typy květů.  
cyklus kruh: soubor květních orgánů stejně vzdálených od středu květu, sedících v kruhu okolo vertikální osy květu   
cyklie počet květních okruhů v květu. Podle počtu kruhů rozlišujeme:  
     monocyklické květy mají jeden kruh květních orgánů (Salix)
     dicyklické květy mají dva kruhy květních orgánů (Humulus)
     tricyklické květy tři kruhy květních orgánů (Polygonaceae, Amaranthaceae)
     policyklické květy mnoho druhů květních orgánů (vzniká rozpadem šroubovice)
cylindricus, a, um válcovitý  
cyma, matis, n. vrcholík  
cymosní květenství vrcholičnaté květenství  
cymosus, a, um vrcholičnatý  
cytologie nauka o buňce  
cytoplasma protoplasma, živá hmota buňky  
contextus, a, um propletený, protkaný  
Č    

čarověník

chomáčoviré útvary větví na stromech (zejména najehličnanech, břízách, a švestkách). Příčiny jsou různé, nejčastěěji to způsobují parasitické houby. Lidově se říká též čarodějná košťata.  
čárkovitý  (linearis) úzký, po celé délce více-méně stejně široký, mnohokrát delší než širší, v poměru nejméně  12 : 1, list trav, ostřic  
časovost (periodicita) ve fytocenologii značí pravidelné a zákonité střídání aspektu fytocenózy během roku.  
čeleď  (familia) systematická skupina rostlin se společnými hlavními znaky. Má vždy koncovku ceae.  
čepel  (lamina) plochá, lupenitá část listu,u korunních plátků se nazývá laminula  
čepička  (calyptra) ochranné pletivo na špičce kořenu, které chrání kořen při pronikání do podkladu  
černava sediment, který vzniká na jezerní křídě ze slatiny, je černé barvy a chybně se nazývá kyselky.  
češule  (receptaculm) miskovitá dolní část květu, vzniklá radiálnímsrůstem dolních částí kalicha, někdy i koruny a tyčinek.  
četný květ květ s určitým počtem květních členů v jednom kruhu  
četný list složený list z určitého počtu lístků
čihovitý  (turbinatus) obráceně kuželovitý, s vypouklými stranami  
číška  (kupula, cupula) miskovitě rozšířené květní lůžko, ve kterém sedí plod  
článek podděložní hypokotyl  
článek u stonku internodium část stonku mezi dvěma nad sebou ležícími listy nebo páry listů
článkovaná lodyha rozdělená uzlinami  (nody) ve zřetelné články stonku (internodia)  
člunek  (carina) dolní část koruny u bobulovitých rostlin, vzniká spojením nebo srůstem dvou dolních korunních plátků.  
čnělka (stylus) úzká stopkovitá část pestíku, přisedající zpravidla na vrchol, někdy i po straně semeníku a nesoucí blizny. Někdy čnělka chybí. (papaver)  
čnělková jizva  (cicatrix stylaris) jizva po odpadlé čnělce na plodu (bobule borůvky)  
čočinka lenticella  
čtyřmocné tyčinky tetradynamické tyčinky čtyři tyčinky delší než ostatní
čupřina svazek vláken, brv, nebo chlupů na vrcholu (hlavě) oddenku, jako zbytek odumřelých přízemních listů.