Latinsko - český slovník (E)

e,  ex     z,  ze jako předpona označuje nedostatek, bez  
ebracteatus, a, um bez listenů  
edulis. Is, e jedlý  
efarmoine přizpůsobení rostlin k stanovištním podmínkám  
efemérní rostlina (planta ephemera, ephemera, eferema) jednoletá rostlina s velmi krátkým životním cyklem: vyklíčí, vykvete, vytvoří semena a celá odumře v období 1-2 měsíců (Erophila verna, Veronica triphyllos)  
efemerofyt přechodně zavlečená rostlina (dlouho se neudrží a brzy mizí)  
efemeroid (ephemeroid) vytrvalá rostlina, která vytváří vegetativní nadzemní orgány (květy, plody), ve velmi krátké době a brzy celá nadzemní část rostliny odumírá, nepříznivé období přetrvavá podzemními orgány (Corydalis cava, Gagea bohemica)  
efflorescentia, ae, f. období rozkvětu  
effusus, a, um široce rozložený  
efigurace výrustky  
ekocyklus zahrnuje cyklus jednotlivých ekotypů, které trvají např. na na určité vodní nádrži několik vegetačních období  
ekoelement (ekologický element) rostlinné druhy se stejnými nebo podobnými nároky na prostředí (např. vztah ke světlu, k vodě atd.)  
ekologický faktor (stanovištní faktor) vliv prostředí (faktor klimatický, edafický, topografický, vodní atd.)  
ekologie věda, která se zabývá vztahy mezi jednotlivými organismy, nebo celými společenstvy rostlin i živočichů a jejich prostředím  
   e. experimentální sleduje vztahy organismů k prostředí zakládáním pokusů  
   e. fyziografická zkoumá vztahy rostlinstva k morfologii terénu (expozice, nadmořská výška apod.)  
   e. fyziologická zkoumá vztahy rostlinstva na základě laboratorních pokusů  
   e. srovnávací srovnává znaky rostlin, které mají význam pro jejich vztah k prostředí  
ekologie krajiny jako součást územního plánování se zabývá studiem vzájemných vztahů abiotických a biotických (včetně činnosti člověka) a jejich prostředí. Na základě těchto výsledků navrhuje optimální úpravu životního prostředí.  
ekomorfóza morfologická odchylka v utváření orgánu, podmíněná vlivem prostředí  
ekosystém (ekologický systém) soubor všech organismů rostlinných i živočišných na určitém stanovišti (např.prameniště, rybník, lesní porost apod.)  
ekotop stanoviště určité rostliny nebo společenstva  
ekotyp skupina biotypů, odpovídající určitým podmínkám prostředí  
elajosom masíčko, obsahující olej nebo tuky  
elasticus, a, um ohebný, pružný  
elatery mrštníky  
elatior, or, us vyšší  
elatus, a, um povznešený, vysoký, povýšený, pyšný  
elegans,antis nádherný, skvostný, půvabný  
elegantissimus, a, um nejnádhernější, nejskvostnější  
eliminatus, a, um vyloučený  
eliptický list čepel asi 2x delší než šir., k oběma koncům stejně zúžená, na koncích tupá, ubrostřed nejširší (Lingustrum vulgare)  
ellipsiodeus, a, um elipsoidní  
ellipticus, a, um eliptický: poměr délky k šířce 2 : 1  
elodeus, a, um,  elodes, es bažinný, roste v bažinách  
elongate cuneatus,  elongante obtriangularis dlouze (prodlouženě) klínovitý  
elongatus, a, um,  elongus, a, um prodloužený  
emarginatus, a, um vykrajovaný, vykrojený (většinou na konci korunních plátků)  
embryo zárodek, viz. též semeno  
embryonální generace nepohlavní generace  
emergence mnohobuněčný výrustek z povrchu orgánu se svazky cévními (např. ostny na plodech Datura stramonium)  
emergens,entis vyčnívající  
emersní rostlina bažinná až vodní rostlina s asimilačními orgány nad vodní hladinou  
emersus, a, um vynořený  
endemismus vznik taxónů - endemitů v určitém omezeném území, které se pouze v tomto území vyskytují. Dělí se na paleoendemit a neoendemit (viz endemit)  
endemit taxón vzniklý autochtonně v určitém, přirozeně ohraničeném území. Podle doby vzniku se dělí na:   
    paleoendemit je většinou zcela isolovaný a vznikl nejpozději v terciéru, např. Ginkgo v  Číně a Japonsku, Taxodium v Mexiku, Sequoia v Kalifornii, Metasequoia v Číně, Daphne arbuscula na Slovensku (Maruňánská vysočina)  
    neoendemit vznikl nejdříve v pleistocénu, např. Hieracium alpinum sp. agg. v Krkonoších a Jeseníku, Delphinum oxysepalum v Tatrách  
endemius, a, um domorodý  
endo- uvnitř  
endodermis,idis, f. nejvnitřnější vrstva korových buněk, může být vyvinuta v lodyhách, oddencích i listech  
endofyt menší rostlina, která roste v pletivech většího partnera  
endochorie rozšiřování diaspor po projití zažívacím traktem živočichů  
endokarp (endocarpum, ii, n.) vnitřní oplodí, viz oplodí