Latinsko - český slovník (D)

<td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; FONT-STYLE: normal; PADDING-LEFT: 1px; PADDING-RIGHT: 1px; FONT-FAMILY
dactylinus a um, dactyloides  a, um prstovitý
daelbatus, a, um na rubu bělavý, pobílený  
dealpín rostlina původně vysokohorská, poslední dobou ledovou však zatlačená do nižších poloh.  
debilis, is, e slabý, chabý  
deciduus a, um opadavý, opadavající  
decipiens klamný, šalebný  
declinatus, a, um nakloněný, skloněný, svahovitý  
decorus, a, um ozdobený, okrášlený  
decumbens, entis poléhavý, rozprostřený po zemi  
decurrens, entis sbíhavý, sbíhající  
decurvatus, a, um decurvus, a, um dolů zakřivený
decussatus, a, um křižmostojný, křižmostojné listy  
dedublace zamnožení, pamnožení  
deflace větrná eroze,  uvolňování půdních částí větrem
deflexus, a, um převislý, svislý  
defloratus, a, um odkvetlý  
defloriato, onis, f. deformace, znetvořenina  
defoliace shazování listů  
deformis, is, e, deformovaný, znetvořený, beztvárný  
degradace ve fytocenologii vznik produkčně nižšího typu z typu produkčně vyššího
dehoscentia fructus pukání plodů  
deltoideus, a, um,   deltoidický poměr délky k šířce  3 : 2
deluvium svahové zvětraliny  
demersus, a, um potopený, ponořený, rostoucí pod vodou  
demontánní rostlina původně rozšířená v montánním pásmu sestoupila do nižších poloh  
dendroideus, a, um dendroides, es stromovitý
dendrologie nauka o dřevinách  
dens ntis, a. zub, na kraji listu  
dens - canis psí zub  
densus, a, um hustý, stěsnaný  
dentatus, a, um zubatý  
denticulatus, a, um zoubkovaný, drobně zoubkatý  
denticulus, i, m. zoubek  
denudatus, a, um obnažený, odhalený  
dentifer, fera, ferum zoubkonosný  
denzita hustota ve fytocenologii znamená analytický znak, určuje se počtem jedinců na analysované ploše
deodara božský strom Cedrus deodara
depressus, a, um stlačený, plochý  
dermatogen,  pletivo, které vytváří pokožku epidermis
descendens, entis sestoupavý  
descriptio, onis f. popis  
descriptus, a, um popsaný  
deskovitý kořen radix tabuliformis, r. planiformis bočnízploštělý kořen, vytvářející poměrně tenkou, ale 2 - 3 m vysokou desku.
desiderata, orum a. předměty nutné pro doplnění určití sbírky   
desideratus, a, um chybějící, scházející  
deštné lesy jsou tvořeny četnými druhy, vysokými stromy, trvale zelenými a hojnými vzdušnými i deskovitými kořeny. Rostliny dokonale vyplňují prostor vertikálně i horizontálně, kmeny jsou přikryty hojnými epifyty a obtočeny četnými liánami. Půda je chudá, bažinatá.  
determinanta ve fytocenologii značí druh, který dodávásvému prostředí odličný ráz, než jaký má bez něj.
determinatio, onis, f. determinace určení, označení
determinatus, a, um určený, ustanovený, přesný  
detritus, us, m. zbytky odumřelých organismů ve vodě  
dělený list ( folium divisum) jednoduchý list s čepelí rozdělenou mělkými nebo hlubokými zářezy na části, které souvisí aspoň na bázi a nesahají proto až k řapíku nebo vřetenu.podle délky zářezu je dělíme na:  
laločnatý list (folium labatum) zářezy sahají nejvýše do 1/4 šířšë poloviny čepele celého listu  
     tupě laločnatý folium obtuse lobatum  
     ostře laločnatý folium acute lobatum  
klaný list,  folium fissum dělený na ostré výčnělky se zářezy sahající více-méně do poloviny celé čepele  
dílný list,  folium partitum se zářezy sahající více-méně do 2/3 šíře čepele