Latinsko - český slovník (G)

<td styl
galacteus, a, um galactoides, es mléčnatý
galea, ae, f. viz: okvětí  
galeatus, a, um přílbovitý, s přílbou  
galericulatus, a, um přilbicovitý, kapucovitý  
galériové lesy bohaté, patrovité formace křovin a stromů, tvořící pruhy kolem řek v suchých oblastech. Dole porost vranečků, drobných kapradin, mechů a stínomilných bylin, nad nimi husté křoviny, nižší palmy a stromové kapradiny, další patro tvoří koruny palem a pandánů  
galla, ae f. hálka  
gameta pohlavní buňka vytvořená v gametangiu  
gametangium pohlavní orgán vyrůstající na gametofytech  
gametofyt pohlavní generace  
gamo -  srostlo -     (spojený) ve složeninách např:  
     gamocarpus se srostlými plodolisty  
     gamopetalus srostlokorunný  
     gamophyllus srostlolistý  
     gamosepalus srostlokališní, gamosepalní kalich  
     gamostemoneus se srostlými tyčinkami  
garrigues rostlinná formace keřů, plokeřů a bylin, vesměs stálezelených, tuhých, tvrdolistých a pichlavýchasi do 1 m vysokých. Rozšířené jsou na pobřeží Středozemního moře, na suchých skalních a kamenitých půdách.  
ge,  geo- vztahující se k Zemi (geologie - nauka o zemské stavbě)  
genofond soubor rostlin nebo živočichů na určitémúzemí s dědičnými vlastnostmi, které se dají použít k pěstění  
geitonogamia, ae, f. geitonogamie: opylení pylem z jiného květu téhož jedince (geitonogamická rostlina - planta geitonogama)  
gelatinosus, a, um  rosolovitý  
gelidus, a, um studený, mrazivý  
geminatus, a, um,  geminalis, is, e zdvojený, dvojnásobný, párový  
gemna, ae, f. pupen  
gematio, onis, f. rašení, uspořádání (rozložení) pupenů  
genalogia, ae, f. rodokmen  
generace u rostlin je střídání generací:   
     nepohlavní generace (sporofyt - n) vytváří nepohlavní cestou propagační částice (výtrusy - n), kterými se jedinec rozmnožuje
     pohlavní generace (gametofyt-n) tvoří pohlavní buňky a dává vznik nepohlavní generaci
  viz též rodozmněna  
genesis, is, f. původ, počátek  
genetická spirála (linea phyllotaxis) je pomyslná čára, která spojuje nasedání listů na stonku v pořadí, v, jakém vyrůstají  
  Podle směru je:  
      pravotočivá otáčí se ve směru hodinových ručiček
      levotočivá otáčí se proti směru hodinových ručiček
genetika studuje otázky dědičnosti, zabývá se proměnlivostí (variabilitou) a křížením (bastardací), při čemž sleduje vliv rodičů na potomstvo  
geniculatus, a, um kolénkatý (geniculum, i, n. - koleno): dlouhý orgán je zřetelně čárkovaný a v kolénkách (uzlech) zakřivený (např. stéblo Alopecurus geniculatus)  
genotyp jedinec, u kterého soubor dědičných znaků může být vzhledově různý, ale geneticky je shodný  
genus, eris, n. rod  
geobiont organismus, který žije celý svůj život v půdě  
geobotanika věda o rostlinstvu a jeho vztahu k vnějšímu světu, o struktuře, ekologických funkcích, vývoji a rozšíření rostlinstva, zahrnuje ekologii, fytocenologii, fytogeografii  
geoelement (areálový typ) soubor druhů stejného rozšíření: např.podle Meusela  
    1. Druhy arkticko-alpínské  
    2. Druhy boreálně-montánní  
    3. Druhy boreomeridionálně-(sub)montánní  
    4. Druhy submeriodálně-meridionální  
geofyty (geophyta) symbol G suchozemské rostliny s obnovovacími pupeny na podzemních vytrvalých orgánech:
    cizopasné g. (g. parasitica) cizopasné rostliny s obnovovacími pupeny pod zemí v těle hostitele (Orobanche)
    hlíznaté g. (g. tuberosa) zelené rostliny s obnovovacími pupeny na podzemních hlízách (Cyclamen, Solanum tuberosum)
    cibulnaté g. (g. bulbosa) zelené rostliny s obnovovacími pupeny v podzemních cibulích nebo cibulových hlízách (Galanthus, Allium, Colchium)
    oddenkové g. (g. rhizomatosa) zelené vytrvalé rostliny s obnovovacími pupeny na podzemních oddencích (Anemone, Iris, Polygonatum)
    kořenové g. (g. radicigemmata) zelené vytrvalé byliny s obnovovacími pupeny na kořenové hlavě (Aconitum, Cirsium, Seseli)
geohistorické sukcese změny ve složení vegetace, probíhající v časovém rozpětí miliónů let  
geokarpie dozrávání plodů pod povrchem půdy (Cyclamen)  
geomorfie pravidelný květ se může druhotně vyvinout v souměrný květ (vzácně u Campanula, Potentilla, Fuchsia)  
geomorfologický relikt (topografický relikt)