Latinsko - český slovník (I)

<td style="font-style: normal; padding-left: 1px; padding-right: 1px; font-family: Arial CE; height: 12.75pt; color: maroon; font-size: 10pt; vertical-al
..-i, …-ii  na konci slova znamená 2 pád r. muž.   
  sündermannii Sündermannův
u slov končící na ..-er se připojuje pouze ..-i kerneri
iconographia, ae, f. ikonografie  
idioblasty ojedinělé buňky lišící se tvarem nebo obsahem od okolního pletiva  
idiobotanika je studiem izolované rostliny, jejich organů, pletiv apod., přenesené z přírody na záhon, do skleníku, laboratoře nebo herbáře  
ibidem tamtéž  
ideotyp model nebo projekt rostliny. Používá se v ešlechtitelské terminologii. Je to kompromis mezi typem a reálnými, geneticky podloženými možnostmi.  
ignotus, a, um neznámý  
illustratio,onis, f. ilustrace, vyobrazení  
ikonografie (iconographia) soubor vyobrazení (iconographia plantarum - soubor vyobrazení rostlin)  
imbricatus, a, um střechovitý  
imigrace přistěhování taxonu do určitého území  
immaculatus, a, um bez skvrn, neskvrnitý  
immarginatus, a, um bez lemu, neobroubený  
immediatus, a, um bezprostřední  
immersus, a, um ponořený, rostoucí pod hladinou vody  
immixtus, a, um přimíšený  
immunis, is, e imunní, odolný, málo citlivý  
impatiens citlivý, nedotknutelný  
impeditus, a, um zdržený ve svém vývoji  
imperatus, a, um ovládaný  
imperfectus, a, um nedokonalý, neúplný  
imperialis, is, e císařský: označení vznešené krásy nebo vlastnosti, kterou rostlina předčí jiné rostliny  
impressus, a, um vtlačený, vmáčknutý  
inaequalis, is, e nestejný, nerovný  
incanescens,entis našedlý, bělavě popelavý  
incanus, a, um šedivý, bělošedý  
incarnatus, a, um pleťový, v barvě masa  
incertus, a, um pochybný, nejistý, nehodnověrný  
incisus, a, um zastřižený  
inclinatus, a, um dovnitř nakloněný  
inclusive, zkr. incl. včetně  
inclusus, a, um uzavřený, zahrnující, nevystupující  
inconspicuus, a, um ztlustlý, zdužnatělý (např. s okrajem tlustějším než ostatní plocha)  
increscentia, ae, f. zvětšování, vzrůstání  
incrustatus, a, um inkrustovaný, ztvrdlý: prostoupený pevnou hmotou  
incurvus, a, um,  incurvatus, a, um ohnutý, zakřivený dovnitř  
indeterminabilis, is, e neurčitelný  
indeterminatus, a, um neurčený  
index,icis, m. seznam (index seminum - seznam semen)  
indicatio,onis, f. určení, indikace  
indiferentní druh ve fytocenologii druh nezávislý na určitém vegetačním složení, tzn., že se vyskytuje v různých společenstvech, floristicky i ekonomicky odlišných  
indifferens,entis indiferentní, nelšící se, lhostejný  
indikátor ve fytocenologii rostlina, charakterizující určitou vlastnost prostředí  
individuum, i, n. jedinec  
indivisus, a, um nedělený, nerozdělený  
indumentum, i, n. odění  
induratus, a, um ztvrdlý, ztuhlý  
indusium, ii, n. ostěra  
inermis, is, e bezbranný: bez ostnů, bez trnů  
inferior,ior,ius spodnější  
infiltrace prosakování vody půdou  
infimus, a, um nejspodnější  
inflatus, a, um nafouknutý, nadmutý  
inflexus, a, um dovnitř zahnutý