Latinsko - český slovník (M)

<tr style="heigh
machie rostlinná společenstva s uzavřenými, hustými, nepropustnými porosty vysokými  2- 3 m.  Převládají v nich trvale zelené keře, často trnité . Jsou bohaté kvetoucími bylinami a propletené liánymi.  
macer, cea, crum hubený, štíhlý  
maceratus, a, um macerovaný, rozrušený  
macranthus, a, um velkokvětý  
macro - -velký, velko ve složeninách například:  
     macrocarpus velkoplodý  
     macrocephallus velkohlavý  
     macrolepis s velkými šupinami  
     macrospermus s velkými semeny  
     macrophyllus velkolistý  
macrophyton  (makrofyt mnohobuněčná řasa velkých rozměrů  
macula ae, f. makula    skvrna  
maculatus, a, um maculosus, a, u,   skvrnitý: s menšími ploškami nebo skvrnami jiné barvy než základní.
magicus, a, um čerovný,kouzelný  
magnificus, a, um nádherný, skvostný, velkolepý, velebný, vznešený  
magnus, a, um velký  
majalis kvetoucí v květnu  
major, ius    větší  
majus, a, um květnový  
makroareál eurychorní areál skoro kosmopolitický, nebo zaujímající celý díl světa, nebo celou vegetační zónu
makrodisjunkce typ disjunkce, kde vzdálenost dílčích areálů je zhruba vetší než 1000 km.  
makroendemit - endemit v hodnotě nejméně druhu  
makrolokalita termín pro naleziště jahož plocha je udána s přesností na km.  
makrofyl (macrophyllum) list kapraďorostů, dorůstající na vrcholu   
makrofyt macrophyton  
makroklima podnebí velkých porostů, závislé především na zeměpisné délce, nadmořské výšce, vzdálenosti od moře a cirkulací atmosféry.  
makroprothallium megaprothallium samičí prothallium
makrospora  (megaspora) "samičí výtrus" výtrusných (tajnosnubných) rostlin u níhž jsou výtrusy různě veliké podle pohlaví.  
makrosporangium megasporangium výtrusnice, ve které se tvoří makrospory.
makrosporofyl  megasporofyl sporofil, na kterém sa tvoří makrosporangia.  
malacophyllus, a, um měkkolistý  
malacophilus, a, um malakofilní, opylování měkýši (není potvrzeno)  
malvaceus, a, um slézovitý, slézový  
malvice  (pomum) dužnatý plod vzniklý ze spodního semeníku s blanitým nebo bylinným axokarpem, masitým. Dužnatým nebo šťavnatým mezokarpem a pevným, blanitým endokarpem, který tvoří přehrádky semenných pouzder.  
malleolatus, a, um kladívkovitý  
mammillosus, a, um mammillaris, is, e bradavkovitý, bradavka
mangrove lesní společenstvo brakických až slaných vod na břehu tropických moří v zóně mořského dmutí. Stromy mají vesměs chůdovité a dýchací kořeny. Tento termín někdy značí typ stromu, který je součástí mangrových porostů.  
manuscriptum, i, a rukopis  
margarita ae, f. perla  
marginalis, is, e okrajový, krajový: okrajový lem nebovyrůstající z okraje jiného, zpravidla plochého orgánu. Např. vegetační pupen na kraji listu, kupky výtrusnic na kraji listu.
marginatus, a, um lemovaný, obroubený: na okraji jiné barvy nebo konsistence
marginulatus, a, um úzce lemovaný, vroubený  
margo, ginis, m. okraj: úzká část plochého orgánu
marinus, a, um mořský  
maritimus, a, um přímořský, rostoucí z pobřeží  
marmoratus, a, um marmoreus, a, um mramorovaný, mramorovitý
martius, a, um březnový  
masculus, a, um masculinus, a, um samčí
masíčko caruncula masitý výrůstek na semeni
masitý list folium carnosum, folium succulentum list značně zdužnatělý, se skrytou žilnatinou a bohatě vytvořeným pletivem, které zadržuje vodu
masožravé rostliny hmyzožravé rostliny  
massula , ae, f. masuly: mikrospory spojené v hrudkovitý útvar
matricalis is, e mateční, substrátový vztahuje se k podloží
mattula, ae, f vláknitá hmota v úžlabí řapíků palem  
maximus, a, um největší  
mehanický kořen upevňovací kořen  
mechorosty (Bryophyta) výtrusné rostliny s mnohobuněčnou stélkou u nižších typů lupenitou, u vyšších rozdělenou v osní část a asimilační lístky. Dělíme je na játrovky a rašeliníky.  
mečovitý list folium ansiforme list čárkovitý, velmi dlouhý, hranou ke stonku obrácený, vzniká srůstem lícní strany čepele k sobě, takže obě plochy mečovitého listu jsou původním listovým rubem