Latinsko - český slovník (P)

Termín
Překlad
Vysvětlivky
p symbol pro okvětí (perigon)
pachy-, tlusto-, ve složeninách např.:
pachyacanthus s tlustými trny
pachycladus stlustovětví
pachydermis tlustoblaný, tlustokorý
pacibule (pseudobulbus) orgán morfologicky totožný s cibulí, ale bez funkce zásobního orgánu, tzn. s tenkými šupinami a nedužnatým pacibulím.
pacibulka, bulbila cibulka rozmnožovací (bulbillus) ztlustlé šupiny pupenu, tvořící z celého pupenu odpadavé, vejčité nebo kulovité útvary, většinou v úžlabí listů, tyto pacibulky po odpadnutí od mateřské rostliny na příhodném stanovišti vyrůstají v novou rostlinu:
bazální pacibulka b. basalis vzniká v paždí přízemních listů
kořenová pacibulka b. radicalis
úžlabní pacibulka b. axillaris vzniká v paždí lodyžních listů
živorodá pacibulka b. viviparus vyvíjí se na mateřské rostlině v mladou rostlinku se zřetelnými lístky a často i kořínky.
pacibulka v květenství b. in inflorescentia vzniká v paždí listenů v květenství (alium)
pagina ae, f. strana, paginace číslování stran
pahlíza pseudotuber vzniká ztloustnutím stonkového článku se zakrnělým vrcholovým pupenem
pahorkatina viz.: vegetační stupně
pakorunka paracorolla různě srostlé nebo volné, límcovité až trubkovité výrůstky v koruně nebo okvětí. Vzniká hypotetický z palistů okvětních lístků, nebo z jejich jazýčků nebo z chlupů.
jednoduchá pakorunka p. simplex výrůstky tvoří jeden kruh (Narcissus,)
šupinovitá pakorunka p. squamata tvořená jednotlivými nesrostlými šupinkami
pakořínek rhizoidum
palaeo starý, starobylí
Palaeotropis - Paleotropis květná říše Země, která zahrnuje tropické oblasti Starého světa. Dělí se na 14 květenných oblastí.
palea ae, f. plevina
palea inferoir p. exterior plucha
palea superior p. interior pluška
paleaceus, a, um, paleatus, a, um plevkatý, plevinatý (u kapraďorostů)
paleobotanika (fytopaleontologie) jedná se o vyhynulých rostlinách a jejich vývoji v jednotlivých geologických dobách. Rostliny se určují podle nálezů různých částí : semen, plodů, otisků…
paleoendemit viz: endemit
paleolea ae, f plevka
paleotropický původní v tropech Starého světa
palice (spadix) jednoduché hroznovité květenství se ztlustlým vřetenem, na kterém sedí množství drobných kvítků, často je palice obalena zvětšeným listenem - toulcem. Tůzné typa:
přerušovaná palice spadix interrupta části vřetena jsou bez květů
nahoře jalová palice spadix superne sterilis
celá květonosná palice spadix totus tectus
obalená toulcem spadix spathatus
bez toulce spadix espathatus
palístky stipellae drobné úkrojky čepele na bázi lístků zpeřeného listu
palisty (stipulae) drobné ploché výrůstky listového původu. Původně přisedají po stranách inserce řapíku, ale druhotně mohou být různě posunuté. Rozlišujeme podle:
TRVÁNÍ: prchavé palisty opadávají před vývinem listu
opadavé palisty opadávají během vývinu listu
trvalé palisty opadávají teprve s listy
KONZISTENCE šupinovité a dlanité Viola hirta

zelené asimilující

ztrnovatělé
TVARU nesouměrné

lupenité až do velikosti čepele listové
pallens, entis palescens, entis blednoucí
pallidiflorus, a, um bledokvětý
pallidifolius, a, um bledolistý
pallidus, a, um bledý, mdlý
palmatus, a, um dlanitý
paludicola, ae rostoucí v bažině, močálu
paludosus, a, um paluster bahenní, bažinatý,močálovitý
palus, udis f. močál, bažina
paluster, tris, tre palustris, tris, tre paludosus
palynologie (pylová anylýza) nauka o morfologii pylových zrn. Studiem fosilních pylových zrn zjistíme vývoj vegetace, klimatické a ekologické poměry určitého území a určitédoby a stáří studovaného sedimentu
pampa jihoamerická step, tvořená hlavně travinami a květnatými bylinami.
panašované listy listy s bílými nebo žlutými skvrnami nebo proužky. Vyskytují se zejména u kultivarů některých dřevin.
pandemický, pengeický viz.: kosmopolit
panduratus, a, um houslovitý u plochých vejčitých orgánů nad 1/2 s párem okrouhlých zářezů.
pangeický, pandemický viz.: kosmopolit
pannonské druhy rostliny původní v maďarských stepích. Některé z nich se rozšířily do nejteplejších oblastí našeho státu.
panicula, ae, f. lata
paniculatus, a, um latnatý
pantropický roste v tropech Starého i Nového světa
papilionaceus, a, um motýlkovitý
papilio, onis, motýlkovitý
papilla, ae, f. papila, papilka kuželovitě vyklenutá vnější blána epidermální buňky
papillaris, is, e papillosus a, um papillatus, a, um papilózní, pokrytý papilami, puchýřkatý, bradavičnatý
papus, i, m chmýr
paprsečky (setea štětiny chmýru na plodech některých druhů čeledi Asteraceae
paprsek (radius) soubor jazykových květů na okraji úborů (Chrysantenthemum leucanthemum)
paprskující květy okrajové květy více-méně plochého květenství, jejihž koruna se zveličuje měrem k vnější straně květenství
parabiosa sisjunktivní symbióza vzájemný vztah a ovlivnění rostlin, nebo rostlin a živočichů.
paracorolla, ae, f. pakorunka
paradisiacus, a, um rajský
paradoxus, a, um paradoxní, podivný, zvláštná
parakarpium, parakarpické gyneceum cenokarpium, které vzniklo ze synkarpia redukující vnitřních částí plodolistů, takže se kraje srostlých plodolistů oddálily od středu semeníku a vytvořily jen jeho stěny. (papaver)
paralleus, a, um paralelní, rovnoběžný
paramos biom travnatých porostů nad horní hranicí lesav jihoamerických Andách
parasiticus, a, um parazitický, cizopasný
parastich strmá šroubovitá inserce listů a stonku. Vzniká zkrácením internodií a tím stlačením genetické spirály.
parazitický kořen (radix parasitica, r. notha) kořen cizopasné rostliny vnikající do těla hostitelova, odkud čerpá živné roztoky.
parenchym pletivo z tenkostěnných buněk, ve všech směrech přibližně stejných rozměrů, tvoří obyčejně mladé části orgánů a zásobní pletivo. Jsou-li buňky kulovité, je takové pletivo bohaté na mezibuněčné prostory a nazývá se merenchym.
parietalis, is, e parietální, nástěný
parietální semenice nástěná semenice
paripinnatus, a, um sudozpeřený
parthenocarpia, ae, f. vznik plodů bez opylení zpravidla netvoří semena, nebo nemají embryo
parthenogenesis, is, e samobřeznost, parthenogeneze
partialis, is, e částečný
particularis, is e částečný, dílčí
partitus, a, um dělný, dílený se zářezy sahajícími asi do 2/3 šířky nebo 3/4 délky orgánů.
bipartitus dvoudílný rozdělený na dva laloky
multipartitus mnohodílný
parvulus, a, um maličký, velmi drobný
parvus, a, um malý, drobný
parviflorus malokvětý
parvifolius malolistý
pařeništní zemina vzniká několikerým převrstvením a přesátím. Má vysoký obsah humusu. Používá se k lehčení zeminy pro některé rostliny.
pascuum, i, a pastvina
pascuus, a, um pastvinný
passerinus, a, um vrabčí
pastéblo, (calamus) stonek bez uzlů, který je vlastně jedno prodloužené internodium
patens, entis odstálý, odkloněný, otevřený
patulus, a, um rozkladitý
patyčinka (staminodium) zakrnělá tyčinka, z níhž je vyvinuta jen nitka a prašník chybí, čímž stratila svou funkci.
pauci-, chudo-, ve složeninách např.:
pauciflorus chudokvětý
paucifolius chudolistý
pauciramosus málo, chudě rozvětvený
paucistamineus s málo tyčinkami
pavéza (vexillum) horní, největší plátek korunní v květu motýlkovitých rostlin.
pavučinatý arachnoideus, arachnoides pokrytý velmi dlouhými jemnými přitlečenými chlupy, všemi směry volně spletenými v tenký, řidký povlak.
pecka (putamen) vnitřní část peckovice, tvořená sklerocarpickým endokarpem., uzavírající semeno.
peckovice (drupa) nepukavý plod s tenkým blanitým exokarpem, dužnatým nebo šťavnatým mezikarpem a kamenným endokarpem, kteří tvoří jednu pecku.
vysychavá peckovice p. exsucca Amygdalus
pukavá peckovice tryma s vnějšímoplodím v době zralosti pukavým a speckou pukající při klíčení.
vícesemenná peckovice pyrenarium - synkarpický plod synkarpium, které tvoří několik peciček.
peckovička drupeola drobná peckovice, souplodí peckoviček,
pectinatus, a, um pectineceus, a, um hřebenitý
pedatus, a, um znožený
pedicellatus. A, um stopečkatý
pedicellus, i, m stopečkatý
pediculatus, a, um stopkový, stopkatý
pedofyty (pedofilní druhy) potřebují vlhkou hlubokou půdu. Luční a lesní porosty.
pedologie půdoznalectví, nauka o půdě
peduncolosus, a, um pedunculatus, a, um nápadně, silně stopkatý
pedunculus, i, um stopka
pel pyl
pelatka (antheridim) samčí pohlavní orgán produkující samčí pohlavní buňky.
peletisace semen obalování drobných semen látkou složenou z různých složek. Slouží k usnadnění výsevu a k lepší klíčivosti.
pellucidus, a, um průsvitný, průzračný
peloria, ae, f. pelorie, pelorický květ. abnormální vytvoření pravidelného, zdánlivě vrcholového (terminálního) květu ma konci květenství, jehož ostatní květy jsou souměrné. (digitalis)
peltatus, a, um štítovitý, štítnatý
penalpín (penalpínský) alpín (alpínský) taxon, který svým původem a zejména rozšířením je vázán na polohy pod lesní hranici, vystupuje však na vhodných místech do alpínského stupně.
pendens, entis visící
pendulatus, a, um kyvadlovitý
penduliflorus, a, um s visícími květy
pendulifolius, a, um s visícími listy
pendulinus, a, um pendulus, a, um převislý
penetrace, penetrační pronikání taxonu z území jeho hlavního výskytu do sousedního území v jednom směru.
penicillatus, a, um penicillaris. Is, e štětcovitý, štětičkovitý, štětíčkový
pennatus, a, um pinatus, a, um zpeřený, pernatý
penta-, ..-pět, ve složeninách např.:
pentacylus s pěti kruhy
pentagonus s pěti kolénky
pentaremus pětičetný
pentapetalus pětiplátečný
pentaspermus pětisemenný
peponium, ii, a bobule s masitým, šťavnatým endokarpem a semenými pouzdry: vzniká ze spodního semeníku
per - -1. Skrz perforatus, a, um dírkovaný
2 velmi ve složeninách např:
permixtus velmi míchaný
permollis velmi měkký
perramosus bohaté kvetenství
persimilis velmi podobný
pertenuis velmi tenký
perdurans, entis trvající
peregrinus, a, um cizokrajný, přistěhovalý
perennis, is, e vytrvalý planta perennis vytrvalá rostlina
pereny vytrvalé rostliny, trvalky
perfectus, a, um dokonalý, úplný
perfoliatus, a, um prorostlý s prorostlými listy
perforatus, a, um dírkovaný, průsvitně tečkovaný při pozorování proti světlu s jasnými tečky
peri-, okolo, dokola, kolem
perianthium ii, a květní obal
periblem (periblema, matis, a) pletivo, které tvoří základní primární kůry.
pericarpium, ii, a. oplodí
pericladium, ii, a perikladium
periderm (periderma, matis, a) druhotná kůra krycí pletivo rostlinných orgánů, které zastupuje odumřelou pokožku a chrání vnitřní pletiva před vnějším prostředím.
perigon (perigonium, ii, a) symbol P okvětí
perigynický (oplodní kalich, koruna i tyčinky jsou na okraji receptacula ještě s gyneccem. Semeník polospodní.
perigynium, ii, a mošnička
perikambium vrstva buněk pod endodermis, je latentnímmeristémem, ve kterém se zakládají postranní kořeny.
perinium, ii, a zvláštní typ vnější exiny u spor kapraďorostů
perikladium (pericladium) podkvětní stopka je zřetelně oddělena od úžlabní stopky a plynule přechází v květ. (asparagus)
periodicita časovost
periodus, i, f perioda, období
perisperm (perispermium, ii, a) vnější bílek bílek zásobní pletivo, které vzniklo přeměnou vaječného diploidního nucellu.
persistens, entis neopadavý, trvalý
peřenodílný list folium pinnatipartitum viz: dílný list
peřenoklaný list folium pinnatifidum viz: klaný list
peřenolaločný list folium pinnatilobatum viz: laločný list
peřenosečný list folium pinnatisectum viz: sečný list
peřený zpeřený
pestík (pistillum) samičí orgán v květech krytosemenných rostlin, vznikl srůstem jednoho nebo několika plodolistů, čili karpelů a děli se na:

semeník (ovarium) tj. dolní, zpravidla rozšířenou část obsahující vajíčka, která přechází v úzkou rourkovitou čnělku a končí bliznou.
petala korunní plátky
petalisace (petalisatio) přeměna květních orgánů, zejména tyčinek na ploché lupenovité útvary (korunní plátky) čímž vznikají plnokvěté forma rostlin
petalisovaná (korolinická) tyčinka stamen petaliforme lupenovitě rozšířená jalová (sterilní) tyčinka.
petaloidní korunovitě zbarvený, nebo i zvětšený
petalum, i, a korunní plátek zúžená bazální část se nazývá nehet, horní rozšířená část čepel.
petiolaris, is, e petiolatus, a, um řapíkatý
petiolus, i, m. řapík
petra, ae, f. skála, kámen
saxum, i, a skála
rupes, is, f skalisko
petraeus, a, um skalní
petrafactus, a,um zkamenělý
petricola, ae rostoucí na skalách
petricosus, a, um skalnatý, kamenitý
petrofyty (petrofilní druhy) mohou vyklíčit a trvale žít na obnažených tvrdých horninách.
litofyty osídlují holé kameny, ale aktivně do nich nevnikají - řasy, mechy
litofagofyty aktivně narušují kompaktní skálu a vnikají do ní. - kořeny dřevin.
chazmochamofyty kořenují ve skalních spárách a dutinách.
petrophilus, a, um skálu, kámen milující
petrosus, a, um kamenitý, skalnatý
pěnovec (vápenný tuf) sladkovodní vápenec, vysrážený z tekoucích studených, často krasových vod. Vytváří ložiska v podobě kaskád. Je vždy vysoce porézní, strukturní., často s otisky listů. Někdy bývá sypký. Pevný je velmi vhodný na stavbu skalek.
pH půdní reakce
phaenologia ae, f fenologie
phaenotyous, i, m fenotyp
phaeus, a, um hnědočervený
Phanerogamae jevnosnubné, nikoliv semenné rostliny
Phanerophyta fanerofyty
philonotis, is, e milující vlhko, mokro
phoeniceus, a, um nachový, šarlatový
phototypus, i, m fototyp
phosphorescens, entis phosphoteus, a, um foforeskující, světélkující
phyllocanthus, a, um s jehlicovitými nebo ostnitými listy
phyllocladium, ii, a fylokladium
phyllodium ii, a fylodium
phylloma, matis, a fylom, list
phyllopodiun, ii, a fylopodium
phyllotaxis, is, f fytotaxie
phyllum, i, a lístek, list často ve smyslu:zákrovní listen
phylum, in kmen: vyšší systematická jednotka
physiognomia, ae, f fyziognomie
physoides, es měchýřkovitý
physalis měchýřkovitý
piceus, a, um smolný
picreus, a,um hořký
pictus, a, um namalovaný
pileatus, a, um kloboukatý
pileus kloboukatý
pileolatus, a, um kloboučkatý
pileolus klobouček
pilosellue, a, um chloupkatý
pilosus, a, um chlupatý
pilovitý (serratus) okraj plochého orgánu (listu apod.) se špičatými zuby i zářezy, směřujícími dopředu. /přední strana zubů je kratší než zadní/ zuby mohou být ještě pilovité a potom je okraj 2x pilovitý.
pilularis, is, e piluliformis, is, e pilulkovotý, kuličkovitý
pilulifer, fera, ferum kuličkonosný
pilus, i, m chlupatý některé typy chlupů:
pilus capitatus chlup hlavičkovitý na konci kulovitě ztlustlý
pilus bulbosus chlup cibulkovitý na bázi rozšářený
pilus deciduus chlup opadavý v době zralosti opadá
pilus filiformis chlup niťovitý velmi tenký, dlouhý, jednobuněčný
pilus persistens chlup vytrvalý
pilus rectus chlup přímý, jednoduchý, rovný
pilus sessilis chlup sedící, na bázi nezúžený
pilus stipitatus chlup stopkatý, na bázi zůžený do stopky
pilus urens chlup žahavý: tuhý, kuželovitý chlup s velkou buňkou, obsahující látky, které po odlomení špičky dotykem vniknou do kůže a vyvolávají pálivý pocit.
pinguifolius, a, um tučnolistý
pinguis, is, e tučný, mastný
pinnatifidus, a, um peřenoklaný Viz: klaný list
pinnatus, a, um pennatus, a, um zpeřený
pinniformis, is, e pérovitý
pinnosus, a, um silně zpeřený
pinnulatus, a, um jemně zpeřený
pionýrské, / invazní / druhy osídlují obnaženou půdu, většinou jsou to druhy anemochorní
piperatus, a, um piperitus, a, um piperitis, is, e peprný, pepřený
piriformis, is e hruškovitý
písek sypká hornina, která sedimentuje vodou. Obsahuje volná zrna převážně křemene.
pasiformis, is, e ve tvaru hrachu
pistillaris, is, e pistillatus, a, um pestíkový
pistlillum, i, a pestík
pistillodium, ii, a zakrnělý pestík obvykle s redukovaným semeníkem a bez vajíček (ztratil svou funkci).
placenta semenice
plagiotropický (plagiotropicus) rostlinné orgány rostoucí nebo položené více-méně rovnoběžně s povrchem půdy. Např. odstávající větve, listy, plazivé výhonky…)
planá rostlina roste samovolně bez vysazení
planární stupeň viz: vegetační stupně
planifolius, a, um s plochám listem
plankton živé organismy, které se ve vodě pasívně vznášejí
planta, ae, f rostlina
planta vasculares cévnaté rostliny
planus, a, um plochý
planý nepěstovaný, spontánní
plasma, mantis, a plazma, viz: protoplazma
plastidy v cytoplasmě rozptýlená tělíska různé velikosti a často nápedně zbarvená
leukoplasty velká bezbarvá tělíska
chromotofory zbarvená tělíska: chloroplasty - zelená

chromoplasty - žlutá až oranžová
platy-, ..- široký ve složeninách:
platycaulis s širokou lodyhou
platycladus širokokvětý
platyphyllus širokolistý
plátky korunní (petala) lístky, které tvoří květní korunu
platykladium, /platycladium, ií, a/ zploštělý stonek se zachovaným článkováním, v uzlech se často rozvětvuje.
pleiochasium, ií, a mnohoramenný vrcholík
pleiomorphus, a, um pleiomorfní mnohotvárný, rozmanitý tvarem
plektenchym plectenchyma, matis, a pseudoparenchym, nepravé pletivo: pleťovitě propletená vlákna hub (hyfy)
plemeno (subspecies) zkratka subsp., nebo ssp., vnitrodruhový taxon pro označení populace s vlastním areálem a stálými dědičnými znaky, které však tvoří - na rozdíl od druhu- přechodné nehybridogenní formy do druhé (nebo druhých) subspecie téhož druhu.
plenky (lodiculae) zakrnělé okvětní lístky trav, v podobě drobných hrbolků nebo šupinek, kterév době květu oddalují pluchu a plušku od sebe a rozevírají tak květ.
plenus, a, um plný
flore plenus plnokvětý zkratka fl. Pl.
plerom pletivo, ze kterého se vyvine cévní svazek a dřeň
pletivo vzniká dělením buněk, rozeznáváme hlavnáí druhy pletiv
kolenchymatické pletivo kolenchym
parenchymatické pletivo parenchym
prozenchymatické pletivo prizenchym
sklerenchymatické pletivo sklerenchym
pelva (gluma) listen, z jehož paždí vyrůstá klásek, zpravidle jsou na spodině klásku dvě plevy.
plevina (palea) mnohobuněčné hnědé chlupy nebo šupinky na řapících kapradin.
plevka (paleola) listen pod květem na lůžku úboru u složnokvětých a u hlávek
plicatus, a, um zřasený, řasnatý
plísně jednobuněčné houby
plnokvětost přeměna tyčinek v korunní plátky, nebo zmnožení korunních plátků vzniká zdánlivě mnohoobalný květ, často celý vyplněný plátky
plný květ flos plenus, pád flore pleno
plod (fruscus) rostlinný orgán obsahující semena. Vzniká přeměnou pestíku (případně všech květnách částí neboo i jiných listových orgánů) po oplození vajíček. Plod umožňuje uzrání, uchování a rozšiřování semen. Různé typy:
apokarpium jednoplodolistové navzájem nesrostlé plody jednoho květu.
cenokarpium víceplodolistový plod, který vznikl srůstem všech plodolistů jednoho květu.
lyzikarpium synkarpický plod, jehož přihrádky mezisemennými pouzdry resorbovaly, takže z původních plodolistů zůstávaly jen vnější stěny tvořící oplodí a střední sloupek, na kterém je semenice s vajíčky.
monokarpium plod, který vznikl z jednoho plodolistu v květu s jednoplodolistovým gyneceem.
parakarpium cenokarpium, které vzniká srůstem krajů plochých plodolistů. Vzniká tak plod, který nemá vnitřní přihrádky, nebo má přihrádky vedlejší.
synkarpium cenokarpický plod, který vznikl bočním tangenciálním srůstem uzavřených plodolistů. Počet semenných pouzder se rovná počtu plodolistů.
plodenství je soubor plodů vzniklých z květů jednoho květenství. (např. hrozen bobulí vinné révy)
plodolist, carpellum, karpel listový útvar,nesoucí výtrusnice (sporofyl) nebo vajíčka. U rostlin nahosemenných jsou plodolisty ploché a mají volná, nezakrytá vajíčka, u rostlin krytosemenných jsou plodolisty srostlé v pestíky a mají uvnitř vajíčka.
plodonoš (karpofor) útvar, který nese díly u poltivého plodu.
plodová jizva cicatrix carpica stopa při srůstu plodu na plodovém lůžku.
plstnatý (tomentosus) oděný jemnými, hustými chlupy, pevně spletenými v souvislý hustý povlak, v němž jen silnou lupou můžeme rozeznat jednotlivé chlupy.
plkucha palea inferior, p. exterior spodní vnější listen na bázi jednotlivého květu v kláscích trav
plůdek 1. oddělená, zpravidla jednosemenná část poltivého plodu (např tvrdka u šalvěje.
2. jeden, zpravidla drobný plod v souplodí (např,. Jedna nažka u jahody, jedna peckovička u malin)
plumarius, a, um pernatý
plumosus, a, um pérovitý, péřitý
plumula, ae, f základní růstový pupen: vrcholový pupen na embryu u dvouděložných nebo víceděložných rostlin vytvořený uprostřed mezi dělohami, u jednoděložných na boku děložnýho listu
pluriena monokarpická, víceletá rostlina vegetující v nekvetoucím stavu po několik vegetačních období. Když potom kvete a dozrávají plody, rostlina hyne.
pluriens mnohokrát
pluška palea superior, p. interior vnitřnín (horní listen) na bázi jednotllivého květu v klásku trav.
pluvialis, is, e, pliviosus, a, um, pluvius, a, um dešťový, deštivý
pneumatofor pneumatophorus, i, m dýchací kořen
pochva vagina bazální, velmi rozšířená část listu nebo řapíku, objímající stonkové internodium nad uzlinou.
pochvovitě srostlé listy folia connato-vaginata protistojné listy, na bázi srostlé a společně tvořící pochvu (Dianthus barbatus.)
počtveření (tetradogeneze) současný vznik čtyř buněk z jedné, za současné redukce chromozómů (při tvorbě výtrusů a pylů)
podagrarius, a, um proti pakostnici
podcibulí (podpučí) rozšířená bazální část stonkuu cibule, z ní dolů vyrůstají kořeny, nahoru dužnaté šupiny.
podčeleď (subfamilia) nižší systematická jednotka než čeleď
podděložní článek (hypokotyl) článek podděložní
podhoubí (mycelium) vegetativmí stadium hub, tvořené bohatě rozvětvenými vlákny (hyfami). Žije saprofyticky nebo paraziticky.
podkvětní listy listen, listenec, profyla
podlisteny (katafyly) Jsou to listy s nevyvinutou čepelí a jejich význam je v tom že chrání mladé rostoucí orgány
podlouhle klínovitý elongate cuneatus, e. obtriangularis poměr délky k šířce 2:1
podlouhlý oblongus 3-4x delší než široký
podlouhlý list folium oblongum list k oběma koncům stejnoměrně znenáhla zúžený, uprostřed nejširší, s čepelí 3-4 x delší než širokou
podocarpus, i, m stopkoplodý
podplodní hypogynický
podpučí podcibulí
podpůrný list (bractea) symbol b listen
poddruh subspecies viz: přehled systematických jednotek
podzol půda, která má výrazně kyselý horizont, tvořený málo rozloženým surovým humusem. Čím jsou matečné horniny chudší a propustnější, tím snadněji probíhá podzolizační proces, který je vyvolán dešťovými srážkami.
poëticus, a, um básnický
pohlaví 1. Rostlin je dáno vytvořením samčích a samičích rozmnožovacích orgánů.
2. Květu je funkce květních orgánů při pohlavním rozmnožování. Samičí pohlavní orgán je pestík s vajíčky se zárodečným vakem, samčí pohlavní orgán je tyčinka s pylovými zrny.
3. Nižších rostlin (nekvetoucích) Řídí se vytvářením megaspor (větších výtrusů), ze kterých vyklíčí orgán vytvářející oosféru (samičí pohlavní buňku) a mikrospor (malých výtrusů), ze kterých vyklíčí orgán, vytvářející spermatozoidy (samčí pohlavní buňky)
pohlavní generace část života rostliny, začínající vyklíčením výtrusu a končící splynutím pohlavních buněk. U rostlin semenných je omezeno na pylovou láčkua zárodečný vak. Splynutím pohlavních buněk vzniká zygota, diploidní základ nepohlavní generace.
pokožka (epidermis) jednovrtevné pletivo těsně k sobě přiléhajících buněk. Pokrývá povrch celého těla rostliny, vyjma kořenů.
pokryvnost (projekce) pokryvnost (projekce) ve fytocenologii je znak, uvádějící v procentech poměr plochy nadzemních orgánů všech členů určitého druhu k analyzované ploše.
polaris, is, e polární
polární zóna (pásmo) vegetačně klimatická oblast, velmi chladná s vegetací složenou převážně z lišejníků a mechorostů s chudou příměsí chladomilných trav, bylin a některých plazivých keříků (tundra). Tato vegetace přechází směrem k pólu v ledovou pustinu.
poléhavý ležící na zemi a na konci nepatrně vzpřímený
politus, a, um slabě lesklý
polinium, ii, a, pollinarium, ii, a., pollinodium ii, a. brilka
polokeř. hemixila, suffrutex, semilignidus symbol h., vytrvalá rostlina u níž dolní část stonku zdřevnatí a vytrvávají nad zemí. Horní část květonosných výhonů zůstávají bylinné a každoročně odumírají. )Salvia officinalis)
polomy stromy s přelomenými keři v různé výšce nad zemí, působením větrů.
poloobjímavý list foliumsemiamplexicaule objímá stonek jen z poloviny
poloparazitické rostliny cizopasné rostliny, které čerpají z hostitele vodu s nerostnými roztoky, jsou však schopné samostatné asimilace, protože mají zeleň listovou.
polopřisedlý list folium subsessile na bázizúžený aúzkou jizvou přisedlý na stonku.
polospodní semeník ovarium semiinferum semeník v dolní polovině srostlý s ostatními květními orgány, svou horní polovinou vyčnívá volně do květu. Tzn. Že tyčinky a květní obaly jsou umístěné kolem semeníku.
poloválcovitý list folium semicylindricum list z jedné strany vypouklý a z druhé plochý.
polštářky listové stopy po listech na stoncích, často silně až lištovitě vystouplé
poltivý plod schizocarpium suchý plod z víceplodolistového srostlého pestíku., který se za zralostí rozpadá v jednotlivé uzavřené zpravidla jednosemenné díly upevněné na středním sloupku.
dvounažky diachenium
struky lomentum
zobanité plody regma
poly..-, …-mnoho ve složeninách například:
polyacanthus mnohotrnitý
polyactinus mnohopaprsčitý
polyadelphus mnohobratrý tyčinky
polychromus mnohobarvý, pestrý
polymorphus mnohotvarý
polymorfismus listů mnohotvárnost listů
polyphyllus mnoholistý
polyrrhizus mnohokořenný, s hojnými kořeny
polyspermus mnohosemenný
polystichus mnohořadý, v mnoha řadách
polytrichus hustě chlupatý
polyachenium, ii a. souplodí tvořené četnými jednosemennými nažkami.
polyadelfické tyčinky mnohobratré tyčinky
polyandrus, a, um s mnoha tyčinkami
polycyklické květy květy s více než s pěti kruhy orgánů
polyfyletický původ vznik určité skupiny (rostlin) z různých předků.
polyfyletický vznik života první organismy vznikly za určité doby aurčitých podmínek na různých místech povrchu zemského.
polygamická rostlina planta polygama mnohomanželná rostlina
polycarpická rostlina planta polycarpica žije několik vegetačních období, kvete a tvoří semena nebo výtrusy v každém roce, nebo alespoň několikrát během svého života
polymerické gyneceum gynoeceum polymerum viz: geneceum
polymerické květy mnohočetné květy
polymorphismus, i, m. mnohotvarost např. na jedné rostlině jsou listy různých tvarů, spojené plynulými přechody.
polysymetrický květ flos polysymetricus s několika (třemi nebo více) rovinami souměrnosti.
polytypický taxon reprezentovaný mnoha druhy
pomaceus, a, um jablečný
postmeridianus, a, um odpolední, polední
pometání úplné zakrnění
pomifer, fera, ferum jablkonosný
pomnožení (dedublace) rozdělení jednoho orgánu ve více stejnotvarých útvarů
pomocné /adventní/ pupeny vznikají kdekoliv na rostlině
pomocný kořen adventní kořen
pomologia, ae, f pomologie, ovocnářství
pomum, i, a malvice jablko
ponderosus, a, um těžký, z těžkého dřeva
ponořený list folium submersum, f. demersum ve vodě rostoucí, zpravidla různého tvaru
pontické druhy rostliny s centrem rozšíření v oblasti Černého moře
popínavá rostlina liána
popis descriptio přesný a podrobný, úplný popis jedince obsahující všechny znaky taxonu
porcinus, a, um prasečí
porifer, fera, ferum porosum, a, um dírkovaný, pórovitý
porost seskupení rostlin patřících buď ke stejné systematické jednotce nebo častěji k většímu počtu taxonů. Počet jedinců i taxonů bývá často vysoký
porus, i, m pór, dírka, otvor
positivně geotropický značí směr dolů kořen
postmeridianus, a, um potom, po
potamophilus, a, um vyhledávájící tekoucí vody, říční
poupě (alabastrum) pupen, obsahující primordia květu nebo květenství
poušť a polopoušť je biom, ve kterém nedostatek vody umožňuje život jenom sporému rostlinstvu, které je přizpůsobeno nepříznivým podmínkám buď krátkou vegetační dobou nebo specializovanými orgány. (hluboké kořeny, podzemní cibule,dužnaté listy a stonky,které zadržují vodu
poutec (raphe) semenný šev stopa na semeni po poutku, které přirostlo k vajíčku po straně a projeví se na semeni jako rýha.
poutko (finiculus) stopka, kterou jsou připevněna vajíčka k semenici.
práchnivění je pojem blízký trouchnivění
prae-.., napřed, vpřed např.:
praealtus velmi vysoký
praecipitatus předčasný
praecox česný, vyvíjející se časně na jaře
praeflorens záhy kvetoucí
praelongus velmi dlouhý
praecissus, a, um prudký, náhlý, rázný, strmý
praefloratio, onis, f estivace
praemorsus, a, um ukousnutý
praestans, antis vynikající výborný
praetextus, a, um obetkaný
prales les, ve kterém původní rostlinné společenstvo není narušováno lidským zásahem, tzn. bez lesního hospodaření., a je ponecháno samostatnému vývoji.
prašné pouzdro loculamentum je jedno sporangium ny tyčinách kvetoucích rostlin. Dvě sousední prašná pouzdra tvoří prašný vak.
prašník (anthera) horní část tyčinky, ve které setvoří pylová zrna, je tvořen prašnými vaky, které vznikají splynutím vždy dvou prašných pouzder a jsou spojeny konektivem.

různé typy prašníků:
přímé prašníky antherae adnatea
vrtivé prašníky anthera versatiles mají anemofilní rostliny
prašný vak (theca) dutina v prašníku obsahující pyl, vzniká spojením prašných pouzder.
pratensis, is, e luční
praticola, ae rostoucí na loukách
praticulum, i, a pratulum, i, a loučka, palouček
pratum, i, a louka
pravidelný květ flos actinomorphus květ s pravidelně rozestavěnými květními orgány, kterými je možno položit několik rovin souměrnosti.
pravotočivé stonky otáčejí se ve směru hodinových ručiček
prchavá koruna opadává před rozvitím květu
prchavý kalich opadává před rozvitím květu Papaver
prealpin teplomilný nížinný taxon, který se vyskytuje na výslunných a závětrných místech subalpínského až alpínského stupně.
prérie severoamerická step tvořená hlavně travami
pressus, a, um stlačený, zmáčknutý
primární areál přirozrnýa., spontální areál taxonu, vzniklý bez vlivu činnosti člověka.
primární kořen hlavní kořen
primární meristén dělivé pletivo, které je rozděleno na: dermatogen, periblen, a plerom.
primaru, a, um primární, prvvotní
primigenius, a, um primigenus, a, um prvotný, prvorozený
primordiální primordialis, is, e prvotní
primordium, ii, a první stadium vývinu orgánu tvořené meristematickými pletivy
princeps, cipis knížecí, přední, nejhlavnější, výborný, znamenitý, výtečný
prioritas, tatis f. priorita, prvenství, přednost
prismaticus, a, um prismatický, hranolovitý
procaulom nediferencovaný, více-méně vláknitý orgán kořenového původu, vznikající při klíčení semen některých cizopasných rostlin.
procenóza rostlinný shluk primitivní porost jehož struktura se rychle mění.
procerus, a, um ztepilý, vysokého vzrůstu
procumbens, entis poléhavý
procurrens, entis vybíhavý, výběžkatý
prodromus, i, m předběžné zpracování
productus, a, um docílený, vytažený
profylum, (prophylum listenec, značka alfa, či beta zpravidla jsou dva, na rozdíl od bracteola, která zpravidla jen jedna.
progresivní areál areál se sklonem se zvětšovat
projekce pokryvnost ve fytocenoligii
prokaulom procaulom
prokel prothallium
prolatus, a, um protažený, podlouhlý
prolifer, fera, ferum prorostlý
proliferace, proliferatio, onis, f. prorůstání: prorostlý květ středem květu prorůstá nový květ nebo i více květů.
prolongatus, a, um prodloužený
pro parte zkratka p.p. Z části, např. v synonymice
prophyllum, i, a profylum
propritus, a, um zvláštní, svérázný, vlastní
prorostlý list folium perfoliatum obrůstá bázi i stonek i na protistojné straně listové inzerce
prostoplátečná koruna choripettalní koruna s volnými nesrostlými plátky
p. k. pravidelná složená se stejných plátků
p. k. souměrná složená s nestejných plátků
prostatus, a, um rozprostřený, položený
protandria, ae, f proterandria, ae, f prvoprašnost
proterogynia, ae, f proterogynie prvobliznost
proteus, a, um měnitelný, proměnlivý, nestálý
prothallium, ii, a (prokel) je pohlavní generace kapraďorostů, na kterém vznikají pelatka a zárodečník.
protistojný (oppositus) z jedné rooviny vyrůstají proti sobě dva stejné orgány.
protoderm (protoderma) primární pokožka pokrývající růstový vrchol b prodlužujícím se stonku přechází v pokožku.
protonema, matis a prvoklíček je část pohlavní generace u mechů, která připomíná svým tvarem vláknitou řasu.
protoplazma, bioplazma, protoplast - cytoplasma živý obsah buňky
prototypus, i, m prvotný typ
protuberans, antis vyboulený, naboptnávající
proximální (proximalis, is, e) bližší umístěný blíže ke středu (např. části kořene bližší ke kořenové hlavě.
prozenchym /prosenchyma) pletivo z tenkostěných buněk prodloužených jedním směrem s šikmými přehrádkami.
prstenec (annulus) řada ztlustlých buněk ve stěně sporangia, jejihž kohézném napětím se sporangium otevírá
průduch (stoma) skupina buněk v pokožce listů, případně lodyh. Skládají se ze dvou buněk, mezi nimiž je skulina, která reguluje výměnu plynu mezi ovzduším a rostlinou.
pruinosus, a, um ojíněný,
pruina, ae, f voskový nádech
původní druh ve fytocenologii značí, že tento druh společenstvo necharakterizuje. Yjsou to například ubikvisti.
prvobliznost proterogynie, protogynie dříve dospívají bizny a teprve až zaschnou, otevírají se prašníky.
prvokláček protonema
prvoobalné (Archichlamydeae) umělá skupina dvouděložných rostlin. Jsou to rozmanité typy, které mají květy nahé nebo jednoobalné. Pokud jsou různoobalné, jsou prostoplátečné.
prvoprašnost protandrie, proterandrie prašníky dozrávají dříve než blizny.
prýt (frons) každý listnatý výhon, větev apod. V embriu je založen jako hypokotyl
přeléhání semen jev, kdy semena neklíčí ani při podzimním výsevu v příští vegetační periodě vlivem hlubokého klíčního odpočinku
přechodná zóna vegetačně klimatické území, které tvoří přechod mezi subtropickou zónou a mírnou zónou.
přehrádky v tobolkách stěny vzniklé srůstem plodolistů - pravé přehrádky.

stěny vzniklé vychlípeninami semenice - nepravé přehrádky.
přeslenité listy folia verticillata
přeslen (verticillus) soubor nejméně tří listenů nebo větévek, které vyrůstají z jedné uzlinystonku.
nepravý přeslen vverticillus spurius vzniká zvětšením, někdy i zmnožením palistů do velikosti listů.
zdánlivý přeslen pseudoverticillus vznikne zkrácením internodií
přeslenité monopodium monopodiální větvení, kde pod růstovým vrcholem se tvoří základy listů a postraních větví v přeslenu.
přeslenitý (verticillatus) nasedající po třech nebo více v jedné rovině okolo prodlouženého orgánu.
přetrhovaně zpeřený list folium abrupte pinnatum zpeřený list, kde se střídá jařmo velkých lístků s jařmem lístků malých
příčepivý kořen radix alligans adventní (pomocný) ořen u dřevnatých lián, zpravidla krátký nerozvětvený, který přidržuje rostlinu k podložce.
přídatný akcesorický pupen
přílba galea viz okvětí
příosní adaxiální
přirozený areál primární areál
přisedlý rist folium sessile list bez řapíku, takže přisedá čepelí přímo k lodyze.
psammophilus, a, um písečný, pískomilný
psammophyton i, a psamofyta
psamoendemit typ endemitu vázaný na váté písky
psamofyta (psammophyton) rostliny rostoucí na píscích.
pseudo-.., lživý, klamný, nepryvý ve složeninávh například:
Pseudotsuga nepravá tsuga (douglaska)
pseuducorus nepryvý puškvorec
pseudobulbus pacibule
pseudoruber pahlíza
pseudodichopodium monopodiálně rozvětvený stonek, jehož boční větev ztloustne na úkor hlavního stonku, kteráý se vychýlí stranou.
pseudomonopodium opakované značně nerovnoramenné dichotomické větvení, při kterém silnější větve splývají zdánlivě zv hlavní rovný stonek a tenčí větve tvoří zdánlivě boční větve.
pseudoparenchym nepravé pletivo plektenchym
psilatus, a, um hlydký, lysý
Psilophyta nejstarší suchozemské rostliny, jsou to výtrusné rostliny již s cévními svazky ve stoncích.
psoraleus, a, um nepryvidelné pokrytí šupinkami
psychropit psychrofilní chladnomilná rostlina
pteridofyl, pterofyl vějířovitý list kapradin
Pteridophyta kapraďorosty
ptero-.., s křídly ve složeninách například:
pterocaulis s křídlatým stonkem
pterocladus s křídlatými větvemi
pterospermus s křídlatými semeny
puberulus, a, um pýřitý, mrtavý
pubescens, entis krátce pýřitý
půda je vrchní horizont vzniklý zvětráním různých druhů hornin a působením různých činitelů. (vody, vzduchu, organismů)
minerogení půdy převládá podíl minerálů
organegenní půdy bohaté na humus
pudicus, a, um stydlivý
půdní reakce je koncentrace vodíkových iontů (pH) v půdě a je důležitou vlastností edafotypu. Je výsledkem mnoha fyzikálních, chemických a mikrobiologických procesů v půdě.
kyselá reakce vzniká za přítomnosti volných H-iontů, vyskytující se v půdách s nenasyceným humuso-jílovitým sorbčním komplexem. (pH je méně než 6,7)
zásaditá reakce je v půdách ovlivněna hlavně vyšším obsahem uhličitanu vápenatého a hořečnatého. (pH vyšší než 7,2) Některé rostliny zvyšují aciditu půdy, a proto i na vápencích mohou vzniknout kyselé půdy (smrk, borovice, borůvka)

na druhé straně některé druhy )buk, lépa) půdní aciditu otupují až na neutrální.
neutrální reakce kolem pH 7
pukání plodů dehiscentia fruscus otevírání oplodí v době zralosti senen:
pukavý plod frustus dehiscens
nepukavý plod frustus indehiscens

různé typy pukání plodů:
chlopňové pukání puká ve švech, kde srostly plodolisty
dírkaté půkání například Papaver
příčné, kruhovité pukání horní část se uvolní v podobě víčka
pružné pukání
štěrinovité pukání podlouhlou štěrbinou u víceplodolistového plodu, zpravidla na místě švu, přičemž se oplodí nabázi a na vrcholu neodděluje.
pulchellus, a, um pulcher, chra, chrum krásný, pěkný, hezký
pulcherrimus, a, um nejpěknější, překrásný
pulicaris, is, e, pulicarius, a, um blechovitý, hnědý
pulpa, ae, f dužina: šťavnatá, masitá, nebo suchá hmota, která vyplňuje semenné pouzdro v plodu. Vzniká zbujením pletiva semenice endokarpu nebo i osemení,
pulveratus, a, um pulveraceus, a, um poprášený, práškovitý
pulverulentus, a, um poprášený
pulvinalis, is, e, pulvinaris, is, e, pulvinatus, a, um poduškovitý
pulvis, eris, m. prášek
pumilio, onis, m trpaslík, zákrsek
pumilus, a, um zakrslý, nízký, drobný, trpaslíčí
punas velehorské stepi a pouště centrálních Kordiler (kolem 3000 mnm v Jižní Americe)
punctatus, a, um tečkovaný: pokrytý drobnými skvrnami nebo vypuklinami, které se jeví jako tečky.
puncticulatus, a, um drobně tečkovaný
pungens, entis pichlavě špičatý, bodavý, pichlavý
puniceus, a, um granátově červený
pupek 1. umbo: výstupek na štítu plodních šupin na šišce borovice
2. hilum: semenná jizva
pupen (gemma) nejmladší stadium vývoje postranního výhonku
adventní /pomocný/ pup. g. Adventitia vzniká kdekoliv mimo vrchol stonku nebo paždí listu:
kořenový adventní pupen gemma adventitia radicalis vzniká na kořeni
listový adventní pupen gemma adventitia foliaris vzniká na listu (begonia)
oddenkový adventní pupen gemma adventitia rhizomatis
stonkový adventní pupen gemma adventitia caulomatis
akcesorický pupen gemma accesoria pupen vyrůstající v mediáně nad úžlabním pupenem nebo v transverzále vedle úžlabního pupenu.
boční pupen gemma lateralis vyrůstá pod termálním pupenem
spící pupen gemma dorminens odpočívající pupen dřevin /tkz. Očka/ po dobu několika vegetačních období a vyvíjí se často až po desetiletí.
termální /vrcholový/ pup. gemma apicalis, g. terminalis tvoří vrchol výhonku, hlavní osy, větví
úžlabná pupen gemma axillaris vyrůstá v paždí listu
purpurascens, emntis nachově se zbarvující
purpureus, a, um nachový
purus, a, um čistý
pusillus, a, um maličký
pustulatus, a, um puchýřkatý
puszta step v maďarské nížině.
putamen, inis, a. pecka
pygmaeus, a, um zakrslý, trpasličí
pyl (pollen) po přenesení na bliznu vyklíčí v pylovou láčku a oplodí oosféru ve vajíčku.
pylová láčka tubulus pollinicus, siphon pollinicus
je nitkovitá jednobuněčná a roste z pylového zrna na blizně, buď dutinou čnělky, nebo jejími stěnami a umožňuje oplodnění. Je to redukovaná haploidní samčí fáze.
pyracanthus, a, um červenoostný
pyramidalis, is, e pyramidatus, a, um jehlancovitý, pyramidální
úzce jehlancovitý anguste p. poměr délky k šířce na bázi 6:1 až 6:2
široce jehlancovitý late p. poměr délky k šířce na bázi 1 : 1
stlačeně jehlanovitý depresse p. poměr délky k šířce na bázi 4 : 6
nízce jehlanovitý demisse p. poměr délky k šířce na bázi 1 : 3
pyrena, ae, f pecička, viz: peckovice
pyrenarium vícesemenná peckovice viz: peckovice
pyritus, a, um ohnivě červený
pyrocladus, a, um s ohnivě červenými větvemi
pyrofyty (pyrofytní druhy) rostliny, jejihž šíření podporují požáry
pýřitý )pubescens krátce, jemně, hustě chloupkatý
pyskatá koruna corolla labiata, c. bilabiata souměrná srostloplátečná koruna s dvěma horními plátky vysoko srostlými v horní části květu a třemi dolními plátky rovněž vysoko srostlými v dolní pysk