Latinsko - český slovník (T)

<tr style="height:
tabularis, is, e,  tabulaeformis, is, e,  tabulatus, a, um tabulovitý, deskovitý (např. radix tabuliformis - deskovitý kořen)  
taeniiformis, is, e stužkovitý: dlouhý, čárkovitý (někdy chabý, splývající po vodě), délka k šířce 10 : 1  
tajga boreální jehličnatý les tvořený převážně smrky, borovicemi, jedlemi, modříny, břízami a osikami. Nejrozsáhlejší porosty jsou na Sibiři, severoamerická tajga má odlišné druhy od tajgy eurasijské.  
tajnosnubné rostliny Cryptogamae zastaralý výraz pro výtrusné rostliny, jejich propagační jednotkou jsou výtrusy
talea, ae, f. sazenice  
tangenciální řez podélný řez, ale vedený mimo podélnou osu stonku  
tangenciální srůst srůst květních orgánů jednoho druhu, bočními stranami (kališní lístky nebo korunní plátky zvonku)  
tapetum, i, n. nejvnitřnější vrstva stěny prašného pouzdra, která vyživuje pylová zrna  
tardiflorus, a, um pozdě kvetoucí  
tardus, a, um pozdní, pomalý  
taxologia, ae, f.,  taxonomia, ae, f. taxonomie  
taxon, i, n. je obecné označení blíže nespecifikované systematické jednotky (jakéhokoliv stupně a hodnoty), je to soubor jedinců, který se liší od všech jiných systematických jednotek určitými znaky a vlastnostmi uvedenými v diagnóze  
taxonomie všeobecná systematika: nauka o systematických jednotkách, studuje jejich proměnlivost, křížení a stálost, přesně je definuje a určuje jejich názvy a postavení v systému, viz též systematická botanika  
tectorum střešní (tectum, i, n. - střecha)  
tectus, a, um,  tecturatus, a, um pokrytý, krytý  
tegmentosus, a, um krytý obalem (v širokém smyslu slova)  
tegmentum, i, n. obalné šupiny pupenů  
Telmophyta vyšši rostliny:  
     Bryophyta gemetofytní větev
     Tracheophyta sporofytní větev
temperátní novější výraz pro boreomeridionální  
temperatura teplota  
temperatus, a, um mírný  
temporalis, is, e časový, dočasný, pomíjející  
temulus, a, um, temulentus, a, um mámivý, působící závrať  
tenax, acis houževnatý, tuhý, pevný, lepkavý, popínavý, přichycující se  
tenellus, a, um útlý, jemný  
tentaculum, i, n.  tentakule mnohobuněčný žláznatý trichom masožravých rostlin, na konci kyjovitý, jehož terminální buňky vylučují trávící sloučeniny, které rozkládají drobné živočichy. U nižších rostlin to jsou chytací nebo lepivé útvary.
tenuatus, a, um ztenčený  
tenui- tenko-, úzko-, ve složení např.:  
    tenuicaulis s tenkým stonkem
    tenuiflorus tenkokvětý
    tenuifolius tenkolistý, úzkolistý
    tenuilobus úzkolaločný
tenuis, is, e tenký, slabý  
tenuissimus, a, um tenoučký, slaboučký  
tepala okvětní lístky (tepalum, i, n. - okvětní lístek) viz okvětí
teratologia, ae, f. teratologie: zabývá se studiem abnormit, mostrosit, nepravidelností rostlinných orgánů, patří sem např.: fasciace, pelorie, proliferace  
terč discus u květenství: soubor květů ve středu úboru
    u květu: ztlustlý nebo do plochy rozšířený útvar (někdy vylčující nektar), umístěný zpravidla pod semeníkem
terebratus, a, um provrtaný  
teres, estis oblý, zakulacený  
terestrické druhy suchozemské druhy  
terminála vrcholová buňka  
terminalis, is, e terminální, vrcholový, koncový  
terminální (vrcholový květ) květ flos terminalis umístěný na vrcholu hlavního stonku
terminatus, a, um zakončený  
terminologie terminologia, ae, f. názvosloví (terminus, i, m. - odborný název)
termonastie viz nastické pohyby  
ternatus, a, um trojčetný, trojený  
terofyty therophyta symbol T - vyšší cévnaté rostliny, jednoleté, nebo dvouleté, které přetrvávají nepříznivé období roku v semenech nebo výtrusech
terra, ae, f. půda, země  
terrester, tris, tre, terreus, a, um zemní, pozemní  
territorium, ii, n. oblast, území  
testa, ae, f. osemení  
testaceus, a, um miskovitý, skořápkovitý, hlínožlutě zbarvený  
tetra- čtyř-, ve složení např.:  
    tetracanthus čtyřtrnný
    tetraedrus čtyřhranný
    tetralix čtyřřadý