Latinsko - český slovník (Z)

záchytný kořen (radix prehens) kořen dřevin, rostoucích na nepevné půdě na svahu, roste proti svahu, na konci se bohatě rozvětvuje a tím upevňuje rostlinu  
zákrov (involucrum) soubor listenů pod strboulovitým typem květenství, tvořící obal celého strboulu, úboru, nebo hlávky. Může se vyskytovat i pod jedním květem a pak zpravidla napodobuje kalich  
zákroveček (involucellum) soubor malých listenů dílčího květenství  
zaokrouhlený (rotundatus) široce tupý, až téměř okrouhlý (dolní lalok listů u Viola odorata)  
zapojený porost rostliny zcela zakrývají půdu  
zárodečník (archegonium) samičí pohlavní orgán, produkující samičí pohlavní buňku (oosféru) a umožňující její oplození spermatozoidem  
zárodečný vak (sacculus embryonalis) haploidní samičí fáze (megagametofyt), která je homologická samčímu prothalliu kapraďorostů (megaprothallium), vzniká zvětšením mateřské buňky (megaspory) a trojnásobným mitotickým dělením jejího jádra na 8 jader. V zárodečném vaku se po oplodnění vyvýjí   
zárodek, klíček (embryo) základ budoucí rostliny, uložený v semeni, skládá se z pupenu (plumula), děloh, hypokotylu a kořínku  
zásobní kořen (radix proventitia) je různě ztlustlý s bohatě vyvinutým parenchymatickým pletivem, které obsahuje různé organické sloučeniny, zplodiny asimilace a látkové výměny  
zastřihovaný list (folium incisu, hluboce zubatý, se zářezy velmi ostrými  
zašpičatělý (acuminatus) znenáhla zúžený v dlouhou špičku  
zatahovací (kontraktilní) kořen (radix contactilis) kořen, na kterém téměř po celé délce jsou v parenchymatické kůře kontraktilní buňky, které se mohou za určitých podmínek zmenšovat a tak zkracovat délku kořene, čímž se rostlina obyčejně v období jarních dešťů zatahuje hlouběji do půdy (Allium, Crocus, Li  
zával (svalec, kalus) tenkoblanná tkáň (hojivé pletivo), která vybují na ploše rány kolem ní (u dřevin), čímž je kmen chráněn před infekcí. Nazývá se též raný korek.  
zavlečená rostlina vysemeněná do volné přírody z kultur, nebo s cizím zbožím k nám naúmyslně dopravená a v našem podnebí schopná vyklíčit. Vegetuje přechodně, nebo může později i zdomácnět.  
zavlečená adventivní  
zdomácnělá rostlina cizí druh, u nás pěstovaný, nebo zavlečený a ve volné přírodě později samostatně se rozšiřující (Mimulus, Galinsoga)  
zebrinus, a, um zebrovitý, pruhovaný jako zebra  
zelený kořen asimilační kořen  
znožená žilnatina (venatio pedata) se žilkami druhého stupně sympodiálně rozvětvenými na vnější stranu: znoženě žilnatý list - Helleborus, trojitě znožená žilnatina - Sagittaria  
znožený list (folium pedatum) hlavní řapík listu se rozvětvuje na konci ve tři krátké řapíčky, prostřední z nich má lístek, oba boční se opět rozvětvují ve dva řapíčky, z nichž horní má lístek, spodní se opět vidličnatě dále dělí  
znoženodíný list (folium pedartipartitum) viz dílný list  
znoženoklaný list (folium pedatifidum) viz klaný list  
znoženolaločný list (folium pedatilobatum) viz laločný list  
znoženosečný list (folium pedatisectum) viz sečný list  
zobánek (rostrum) zúžená část nějakého orgánu, nasedající na jeho horním konci (zobanité měchýřky ostřic, zobánkaté struky nebo sešule brukvovitých)  
zobanitý plod (regma) poltivý plod s výrazným zobánkem rozpadající se na dílky, kdy každý odpovídá jednotlivým plodolistům. Každý plůdek (monachenium) má vlastní díl zobáčku, který je hygroskopický, a svými pohyby pomáhá rozšiřování plůdků a zavrtávání do půdy (Geranium, Pelargonium). Někdy  zobánek zůstává na rostlině a vystřeluje oblá semena (Erodium)
zoidiogamie (zoogamie), zoidiofilie (zoofilie) opylení, které zprostředkují živočichové  
zóna (pásmo) viz vegetační zóna  
zonalis, is, e,  zonatus, a, um páskovaný  
zonálost vegetace uspořádání vegetace závislé na klimatických faktorech a měnící se zeměpisnou šířkou (rovnoběžná pásmovitost vegetace)  
zoochorie rozšiřování rostlin živočichy (zoochorní rostlina - planta zoochora), viz rozšiřování  
zoofilie (zoogamie) zoidiogamie  
zoubkovaný (denticulatus) drobně zubatý, zoubkatý  
zpeřená žilnatina (venatio pinnata) hlavní žilka probíhá středem listu, rozvětvuje se v postraní žilky a ty opět ve slabší (u rostlin dvouděložných), jen vzácně u jednoděložných  
zpeřený list (folium pinnatum) složený list, jehož čepel je rozdělená v lístky (foliola), stojící buď vstřícně v párech (jařmech), nebo střídavě na hlavním žebru (vřetenu), které je prodloužením řapíku (Vicia, Robinia)  
    sudozpeřený list (folium paripinnatum) ukončený hrotem nebo úponkou (Lathyrus tuberosus)  
    lichozpeřený list (folium imparipinnatum) s jedním koncovým lístkem (Robinia pseudoacacia)  
    vícenásobně zpeřený list    dvojnásobně  
     trojeně z.  
zplanění (subspontánní) z kultury do volné přírody vysemeněný a tam bez pěstování rostoucí  
zplaněná rostlina rostlina cizího původu, u nás nejdříve jen pěstovaná, později se samostatně rozmnožuje a rozšiřuje bez přičinění člověka  
zploštělý list (folium compressum) úzký, dlouhý, z boku kolmo k mediáně stlačený, s oblými hranami  
zřasený plicatus  
zubatý (dentatus) na okraji s mělkými, špičatými, víceméně odstálými zuby a s tupými až zaokrouhlenými zařezy, obě strany zubů jsou víceméně stejně dlouhé (Petasites)  
   dvakrát zubatý zuby jsou ještě zoubkaté  
zveličelý kalich zvětšuje se za plodu (Physalis, Rhinanthus)  
zvlněný undulatus  
zvonkovitá koruna (corolla campanulata) pravidelná srostloplátečná koruna, na bázi náhle rozšířená, uprostřed krátce válcovitá, s okrajem ven vyhnutým (Campanula)  
zvonkovitý (campanulatus) ve tvaru zvonu  
zvrat pásem viz inverze  
zygomorfický (zygomorfní) květ souměrný květ  
zygospora, ae, f. viz rozmnožování  
zygota, ae, f. oplozená vaječná buňka (oosféra). Diploidní buňka, která vznikla kopulací dvou pohlavních buněk (gamet). U vyšších rostlin (Anthofyta) je to diploidní buňka ve vajíčku, která vznikla kopulací spermacie (nebo spermatozoidu) s oosférou.  
     
žalud nažka s pergamenovým oplodím (Quercus)  
žďáření spalování povrchového rostlinstva (je přísně zakázáno), původně to bylo odstraňování lesa vypalováním za účelem získání orné nebo pastevní půdy, nebo místo pro stavbu vsí (viz město Žďár)  
žebernatý (costatus)