Botanický slovník

Abiotická poškození - způsobená neživými škodlivými vlivy (extrémy počasí, imisemi)
Abscise - odlučování, odpad
Acidofilní rostliny - rostliny, které snášejí nebo vyžadují substrát s kyselou reakcí
Acidofobní rostliny - rostliny snášející nebo vyžadující substrát se zásaditou (alkalickou, bazickou) reakcí

Abiotická poškození - způsobená neživými škodlivými vlivy (extrémy počasí, imisemi)
Abscise - odlučování, odpad
Acidofilní rostliny - rostliny, které snášejí nebo vyžadují substrát s kyselou reakcí
Acidofobní rostliny
- rostliny snášející nebo vyžadující substrát se zásaditou (alkalickou, bazickou) reakcí
Aculeus - osten
Adventivní kořeny - náhodné kořeny, vytvářené kdekoliv na nadzemních částech rostlin i na podzemních stoncích, umožňují vegetativní množení
Adventivní pupen - náhradní pupen, který je v případě potřeby schopen růstu a vytvoření náhradních orgánů (např. kořínků)
Aecidie - aecidiospory; živě zbarvená, pohárkovitá ložiska spor rzí s dvoujadernými sporami
Aeroponie - metoda zakořeňování měkkých zelených řízků ve vzduchu
Aerotropismus - růst rostlin nebo jejich orgánů ve směru přívodu vzduchu
Afinita - srůstnost, schopnost srůstu
Akaricidy - přípravky proti roztočům
Alej - cesta lemovaná dvěma nebo více řadami stromů
Alelopatie - působení jedné rostliny na druhou
Aleuronová zrna - útvary vznikající v buňkách některých semen vysycháním vakuol s vysokým obsahem bílkovinných látek
Algináty - výtažky z řas
Alkalická půda - půda s vyšším stupněm pH než 6,5
Alpínský stupeň - vysokohorský vegetační stupeň, 1800 - 2300 m n. m.
Alpínum - skalka; přírodní nebo uměle navršený skalnatý, svažitý terén, určený v zahradě pro pěstování drobných rostlin horského původu
Altán - zahradní besídka; nevelká, zčásti otevřená jednoduchá stavba se střechou chránící před sluncem a deštěm
Amentum - jehnděda
Amyláza - enzym štěpící škrob
Anemofilní rostliny - opylující se větrem (větrosnubné, větroprašné)
Anemogamie - opylení větrem
Anemochorní rostliny - rozmnožující se pomocí větru
Anthos - viz květ
Antropozoochorní rostliny - k rozšiřování rostlin dochází díky působení zvířat a lidí
Apikální - vrcholový
Apikální dominance - nadvláda vrcholu lodyhy nad postranními pupeny, popř. vrcholu kořene nad postranními kořeny
Aplikace - použití
Apomixis - forma nepohlavní reprodukce včetně vegetativního rozmnožování, v užším smyslu tvorba semen bez oplození
Apozice - růst stěny buněčné ukládáním nových vrstev na staré
Arbor - strom
Arboretum - sbírka dřevin různých druhů; botanická zahrada určená k výzkumným, pedagogickým a osvětovým účelům
Areál - zde území, oblast, ve které je rozšířen určitý druh, rod, čeleď rostlin
Aridní - srážkově chudý
Arillus - míšek, zvláštní útvar ze zbytnělého pletiva obrůstajícího semeno
Arista - osina
Arkacidy - přípravky proti roztočům a pavoukům
Asanace - úprava nějakého prostoru po stránce zdravotní, odstranění nevhodných či nepohodlných doplňků, i když k tomu nevedou jen zdravotní, ale např. i estetické důvody (asanace náletových prostorů)
Ascidie - srůst listů do tvarů pohárků
Asimilát - ústrojná látka, kterou rostlina vytvořila z látek anorganických (neústrojných)
Askomycety - houby vřeckaté
Asymetrický - nesouměrný
Atrium - otevřený vnitřní prostor stavby, většinou pravoúhlého půdorysu
Autochtonní rostliny - vyskytují a množí se v místě svého vzniku a původního rozšíření
Autonomní - samostatný, samovolný
Autonomní pohyb - pohyb samovolný, rostlina se pohybuje z vnitřních příčin, závislosti na vnějších vlivech
Autotrofní organismy - zelené rostliny obsahující asimilační barviva, schopné vytvářet vyšší organické látky fotosyntézou
Auxin - rostlinný hormon tvořící se v dělivých pletivech, zvláště ve vrcholech prýtů, podmiňující růst buněčné stěny a dělení buněk
Axilární pupen - úžlabní pupen, umístěný v úžlabí listů nebo děloh