Botanický slovník

Babka - tvar u stromu, jehož větve jsou opakovaně seřezávány až ke kmeni (Ladovy vrby)
Bakteriocidní látky - látky hubící bakterie
Bakteriózy - choroby rostlin vyvolané bakteriemi
Bal kořenový - kořenový systém rostliny pevně spojený s půdou

Babka - tvar u stromu, jehož větve jsou opakovaně seřezávány až ke kmeni (Ladovy vrby)
Bakteriocidní látky - látky hubící bakterie
Bakteriózy - choroby rostlin vyvolané bakteriemi
Bal kořenový - kořenový systém rostliny pevně spojený s půdou (např. zemina prorostlá kořeny po vyjmutí rostliny z kontejneru nebo květináče)
Balustráda - sloupkové zábradlí; zábradlí podepřené kuželkami (balustrami)
Bastard - kříženec (viz hybrid)
Basidiomycety - houby stopkovýtrusé
Bazální - dolní, spodní, spodinový
Báze - dolní (nejspodnější) část (listu, řízku apod.)
Běl - vnější, obvykle světlejší část dřeva v kmeni, slouží vedení vody, hromadění látek i zpevnění a ochraně
Belvedér - pavilonek, často rozměrná, ale neobytná stavba, vybudovaná na místě, odkud je krásný rozhled
Biocenóza - ekologicky vyvážené společenstvo rostlin, živočichů a mikroorganismů obývající určitý prostor
Biogenní prvky - prvky nezbytné pro výživu rostlin; k makrobiogenním prvkům patří: C, O, H, N, P, K, Ca, S, Mg; k mikrobiogenním patří: Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo, Co, Cl.
Biologická ochrana rostlin - všechna ochranná opatření (kromě fyzikálních a chemických způsobů ochrany) sloužící k likvidaci nebo potlačení aktivity škodlivých organismů (např. použití jiných živých organismů a produktů jejich metabolismu)
Biomasa - soubor živé hmoty v daném systému, např. v půdě
Biosyntéza - enzymatické rakce v rostlině, jejichž prostřednictvím se z jednodušších sloučenin tvoří složitější (z aminokyselin bílkoviny)
Biotická poškození - způsobená infekcí (viry, mikroorganismy, houbami) nebo napadením škůdci (živočichy)
Blizna - horní chloupkatá část pestíku, zpravidla ukončuje čnělku, zachycuje pylová zrna a umožňuje jejich vyklíčení v pylovém váčku
Bobule - dužnatý nebo šťavnatý plod z jednoho nebo několika srostlých plodolistů, obsahující jedno nebo více semen, která nejsou uzavřena v pecce
Bonita (půdy) - úrodnost půdy vyjádřená různými bonitačními klasifikacemi
Bordura - v zahradním umění rostliny, které oddělují souvislou linií menší kompoziční celky; výběr rostlin a jejich rozměry se mění podle dobového vkusu
Borka - povrchová vrstva krycích pletiv stonku, odumřená a odlupující se (lidově označovaná kůra)
Bosket - skupina hustě vysázených stromů, často tvarovaná v korunách do kubického bloku, poskytující stín
Bradavka (bradavička) - nízký, tupý a malý výrůstek na povrchu rostlinného těla
Bradavičnatý - s bradavkami
Brachyblast - trvale zkrácená větévka nebo stonek (vyrůstají z ní např. jehličky modřínu)
Braktea - listen, tj. listový útvar, z jehož úžlabí vyrůstají květy
Broderie - od 17. stol. ornamentální výplň zahradního parteru ve francouzském parku, vysazovaná po obvodu a v linii nízkým tvarovaným buxusem a ve výplních pole vysypávaná barevným materiálem (písek, saze, mušle apod.) nebo vysazovaná květinami nebo jenom zatravněná
Bronzovitost - zlatohnědé zabarvení pletiv jehličí nebo listů četnými jemně a pravidelně rozdělenými maličkými skvrnkami
Brvitý - okraj listu (jiného rostlinného orgánu) jemně ochlupený ve tvaru očních řas
Bylina - herba, rostlina s nadzemním nezdřevnatějícím stonkem
Bylinný řízek - nezdřevnatělá část výhonu určená k množení