Botanický slovník

Fanerofyta - rostliny s pupeny výše než 30 cm nad zemí, zejména stromy a keře s dřevnatějícími stonky
Fasciace - svazčitost, abnormalita růstu rostlin, projevující se srůstem několika výhonů a jejich následným zploštěním
Feloderm - zelená kůra

Fanerofyta - rostliny s pupeny výše než 30 cm nad zemí, zejména stromy a keře s dřevnatějícími stonky
Fasciace - svazčitost, abnormalita růstu rostlin, projevující se srůstem několika výhonů a jejich následným zploštěním
Feloderm - zelená kůra
Fenoekologie - nauka o vlivu prostředí na nástup a trvání fenologických fází
Fenoklimatologie - zabývá se klimatickou charakteristikou daného místa na základě fenologických údajů
Fenologická fáze (fenofáze) - dobře rozeznatelný a zpravidla každoročně se opakující projev orgánů vývoje sledovaných rostlin (např. kvetení, plození)
Fenologie - nauka o načasováním opakovaného vývoje organismů během roku
Feston - visící ozdoba, závěs z květin, nejčastěji umělých, ale i z listí, z ovoce apod.
Floém - lýko
Flóra - květena
Florigen - hypotetický květní hormon
Flos - viz květ
Folium - viz list
Fontána - umělecký kašna s bohatým přítokem vody, s vodotryskem nebo vodními přepady, často s náročnou sochařskou výzdobou
Forma - tvar; odchylka od druhu, která je za změněných životních podmínek nebo při pohlavním rozmnožování nestálá
Formace rostlinná - sdružení rostlin charakterizovaná určitým převládajícím druhem rostlin a mající určitý vnější vzhled (např. formace dřevin: tropické deštné lesy, jehličnaté lesy atp.)
Formální zahrada - pravidelná, geometrizovaná zahrada, zachovávající formu příslušného slohového období
Fotoperiodicita - vliv poměru trvání dne a noci na rostliny
Fotosenzitivní - citlivý na světlo
Fotosyntéza - biochemický pochod, při kterém se za účasti světelné energie a asimilačních barviv slučuje oxid uhličitý a voda, výsledným produktem jsou cukry
Fototaxe - aktivní pohyb z místa na místo vyvolaný světelným podrážděním
Fototropismus - schopnost rostliny měnit směr růstu v závislosti na směru světla
Fructus - plod
Frutex - viz keř
Fruticulus - viz keřík
Fungicidy - přípravky proti houbovým chorobám
Fylogeneze - vývoj druhu
Fytocenóza - rostlinné společenstvo
Fytohormony - viz hormony rostlinné
Fyzikální ochrana rostlin - založena na nestejné citlivosti škodlivého činitele rostlin k různým fyzikálním jevům (např. vysoká teplota, dezinfekce půdy párou apod.)
Fyzikální pohyby - pohyby související s fyzikálními vlivy
Fyziologické poruchy - poruchy rostlin vyvolané nepříznivými podmínkami (mráz, úpal, nesprávná teplota, nevhodná vlhkost, chybné použití chem. přípravků, špatný poměr živin atd.)
Fyziologie - nauka o vnitřních funkcích organismu