Botanický slovník

Kabinet - místo kryté zelení, dovolující tiché soukromí v prostoru zahrady a v tom smyslu i drobná stavba umístěná v zahradě
Kalich - vnější část květního obalu, složená z volných nebo vzájemně srostlých kališních lístků uspořádaných v kruhu, které chrání neotevřený květní pupen
Kališní lístky

Kabinet - místo kryté zelení, dovolující tiché soukromí v prostoru zahrady a v tom smyslu i drobná stavba umístěná v zahradě
Kalich - vnější část květního obalu, složená z volných nebo vzájemně srostlých kališních lístků uspořádaných v kruhu, které chrání neotevřený květní pupen
Kališní lístky - lístky, z nichž se skládá kalich, nejčastěji zelené
Kalus - zajizvující pletivo na řezné ploše při bázi řízku
Kambium - tenká vrstva dělivého pletiva ve stoncích (mezi kůrou a dřevem)
Karanténa rostlin - souhrn nejrůznějších opatření, jejichž cílem je zabránit zavlékání a rozšiřování zvlášť nebezpečných chorob a škůdců
Kaskáda - malý, přírodní nebo uměle vytvořený, stupňovitý vodopád
Kašna - vodní nádrž napojená na soustavu vodovodu
Keř - frutex; dřevina mající stonek celý dřevnatý, větvený hned od země - bez kmene
Keřík - fruticulus; drobný keř, většinou vysoký méně než 50 cm
Kiosk - zahradní pavilon bizarního vzhledu, převzatý z turecké architektury
Klas - jednoduché květenství s přisedajícími květy podél středního stonku
Klíček - viz zárodek
Klíčení - počátek života nového jedince, vývojem zárodku v mladou rostlinu; projevuje se proniknutím kořínku osemením či ostatními obaly semena
Klíčení epigeické - nadzemní klíčení; dělohy se uvolňují ze semene nebo plodu a vyrůstají nad zemí v podobě zelených klíčních nebo děložních listů
Klíčení hypogeické - podzemní klíčení; dělohy zůstávají v semenu nebo plodu pod zemí, neopouštějí osemení
Klíčivost - procento semen, která jsou za příznivých podmínek schopna vyklíčit
Klíční rostlina - mladá rostlina po vyklíčení ze semena nebo plodu a nesoucí na prvních stonkových článcích klíční (děložní) listy (jsou-li vyvinuty) a první listy; u dřevin nazývaná též semenáček
Klima - podnebí, je určováno hodnotami teplot a srážek a jejich rozložením během roku
Klon - identické rostliny vzniklé nepohlavním množením
Kmen - dřevnatý a nevětvený stonek stromů (vysoký kmen 1,5 - 1,8 m; polovysoký kmen 1,2 - 1,5 m; nízký kmen 0,9 - 1,2 m); nadzemní část výpěstku nad kořenovým krčkem
Kolce - ztrnovatělé a obvykle zkrácené větvičky
Kolonáda - dlouhá krytá chodba otevřená do volného prostoru (zahrady) sloupořadím
Kombinované přípravky - obasahují zároveň systémovou i kontaktní složku, čímž se výhody obou systémů spojují;, přípravky patří k nejrozšířenějším a někdy i k nejúčinnějším. Nejvyšší účinnosti se dosahuje dokonalým postřikem.
Kompost - rozložené organické látky, které se zapravují do půdy
Kompozice - uspořádání, složení jednotlivých prvků (rozvržení hmot a prostorů, rozdělení plochy, výstavba barvy a světla atd.) v díle zahradní architektury
Koncentrace - nahromadění
Konidiofor - nosič nepohlavních výtrusů
Konifera - synonymum pro jehličnan, podle názvu jedné z tříd nahosemenných: coniferopsida - jehličnany
Konkureční výhod - výhon, který vyrůstá vedle hlavního výhonu
Kontaktní přípravky - účinnost podmíněna přímým kontaktem postřikované látky se škodlivým organismem, účinná látka neproniká dovnitř rostliny, chrání proto jen místa, kde byla aplikována.
Kopinatý list - list s čepelí asi 3krát delší než širokou, k oběma koncům znenáhla zašpičatělou, v dolní třetině nejširší
Kopulace - metoda roubování
Korelace růstové - vzájemné růstové vztahy mezi částmi těla rostlin
Koruna květu - vnitřní část květního obalu, skládá se z volných nebo vzájemně srostlých korunních lístků
Koruna stromu - rozvětvená část stromu nebo vrcholku kmene
Korunní plátek - skládají korunu květu, nejnápadnější část květu
Kořen - radix; zpravidla podzemní, bezlistý orgán rostliny, upevňujcí ji v zemi a přijímající živné roztoky
Kořenové výmladky - prýty, které se tvoří na kořenech ze spících nebo nahodilých (adventivních) pupenů; výmladky mohou zakořenit a vytvořit tak samostatnou rostlinu
Kořenový krček - místo, ve kterém přechází kořen výpěstku do nadzemní části
Kořenový řízek - část kořene určená k množení
Kořenový systém - může být bez balu (sazenice prostokořenné), s balem (zachována soudržnost kořenů se zeminou), hrnkovaný (výpěstek v nádobě do objemu 1 litru určený k dopěstování)
Kořenující větve - větve vyhánějící z pupenů kořeny, jimiž zakořeňují v půdě
Kořínek - radikula; embryonální růstová fáze kořene v semenu, součást zárodku
Kosmopolit - druh rostoucí ve všech světadílech
Kosodřevina - druh borovice rostoucí v horách nad lesní hranicí v subalpínském stupni
Kosterní dřeviny - základní, plně přizpůsobené, v daných podmínkách spolehlivě rostoucí a odolné dřeviny, tvořící základ ("kostru") celé sadovnické úpravy
Krytosemenné rostliny - rostliny, jejichž vajíčka jsou uzavřena v semeníku
Křídlatý - s tenkým plochým lemem (např. semena, plody)
Kříženec - viz hybrid
Kulisa - v zahradním umění rámování krajinného obrazu bočními hmotami keřů, stromů i staveb
Kultivace - pěstování v umělých podmínkách
Kultivar - odrůda, která se od základního druhu odlišuje jednou nebo více vlastnostmi, většinou záměrně vyšlechtěnými. Bývá to nejčastěji velikost, tvar, barva olistění nebo květů apod. (cv. - v textu převážně psán latinsky, v apostrofech, velkým písmem na začátku každého slova)
Kultura in vitro - způsob umělého pěstování v laboratoři
Kulturní relikt - druh vyskytující se ve volné přírodě jako zbytek dřívějšího pěstování
Kvantita - množství
Květ - flos, anthos; soubor listů přeměněných k pohlavnímu rozmnožování; skládá se ze samčích orgánů (tyčinek) a samičích orgánů (pestíků) a většinou též z květních obalů (ty buď rozlišeny v kalich a korunu, nebo nerozlišeny - okvětí)
Květenství - soubor květů, které jsou podle určitého řádu uspořádány na stonku (jednoduchá a složená)
Květnice - květinová zahrada
Květní stonek - stonek, který nese květ nebo květy; u některých rostlin se květy ke stonku připojují stopkou
Kyselá půda - půda neobsahující volný vápník, s nižším stupněm pH než 4,5