Botanický slovník

Macerace - smáčení rostlinných látek ve vodě
Macchie - velmi hustá, z mnoha tvrdolistých, stálezelených dřevin sestávající křovinatá vegetace suchých, skalnatých, nevápenatých, často pobřežních stanovišť ve Středomoří
Malvice - dužnatý plod, vzniklý zdužnatěním češule a stěn spodního semeníku, uvnitř rozdělený v několik blanitých pouzder se semeny (jablko, hruška)

Macerace - smáčení rostlinných látek ve vodě
Macchie - velmi hustá, z mnoha tvrdolistých, stálezelených dřevin sestávající křovinatá vegetace suchých, skalnatých, nevápenatých, často pobřežních stanovišť ve Středomoří
Malvice - dužnatý plod, vzniklý zdužnatěním češule a stěn spodního semeníku, uvnitř rozdělený v několik blanitých pouzder se semeny (jablko, hruška)
Malvička - malá malvice, jejíž pouzdra mají stěnu měkkou, blanitou nebo tvrdou
Marginální - okrajový
Matečnice - dřevina určená k vegetativnímu rozmnožování
Matečný roubovaný strom nebo keř - strom nebo keř vybraný k získávání roubů nebo řízků k vegetativnímu rozmnožování
Matečný semenný strom nebo keř - matečný strom nebo keř vybranýk k získávání semen
Mediální - střední
Měchýřek - plod podobný tobolce, vznikající však jen z jednoho plodolistu, má jej jeden šev, který puká, aby uvolnil semena
Meristém - pletivo dělivé, složené z dělících buněk; meristémy primární (apikální ve vrcholech stonků a kořenů), sekundární (druhotné, např. felogén) a vmezeřené (interkalární)
Meristémová kultura - množení pomocí rostlinné buněčné tkáně, která je schopná se dělit
Metlovitý - prutovitý, se stonky rozvětvenými
Mezokarp - mesocarpium; střední vrstva oplodí
Mikroelementy - stopové prvky, chemické prvky zstoupené v organismech jen ve veli malém (stopovém) množství
Mikrofenologie - studuje časový průběh mikromorfologických změn organismů v omezeném prostoru ve vztahu k meteorologickým činitelům, zkoumá nástup jednotlivých etap tvorby významných orgánů rostliny z hlediska produkce, rostlinné hmoty a výnosů polních plodin
Míšek - dužnatý obal kolem semen (tis)
Mitochondrie - buněčné složky, v nichž je soustředěn dýchací systém
Mitóza - nepřímé dělení jádra, při němž mají dceřinná jádra stejný počet chromozomů jako mělo mateřské jádro
Mnohomanželné rostliny - tvoří na témž jedinci vedle květů oboupohlavných také květy jednopohlavné
Množárna roubů a řízků - krátkodobá zahuštěná výsadba volně rostoucích stromů nebo keřů určených k získávání roubů nebo řízků
Množení generativní - nejpřirozenější množení (rostlin) semeny
Množení vegetativní - množení (rostlin) zakořeňováním jejich oddělených částí, tj. hřížením, zakořeňováním řízků, štěpováním, přikájením apod.
Množitelský materiál - osivo, podnože, rouby, řízky, oddělky, odnože, hříženci nebo sazenice uznaných jedinců nebo porostů, použité k vypěstování školkařských výpěstků
Modifikace - nedědičná odchylka od typu
Mok hniloba - hniloba rostlinných částí, které se postupně mění v kašovitou a často páchnoucí hmotu
Moluskocidy - přípravky proti měkkýšům
Monokarpie - vlastnost rostliny vykvést a vytvořit plody pouze jedinkrát ve svém životě a potom odumřít (letničky, dvouletky)
Monokultura - rostlinný porost skládající se výhradně z jedinců stejného druhu (smrkový les, lán řepky)
Morfologie - nauka o tvarech těl a orgánů rostlin
Morforegulátor - látka regulující růstové morfogenetické (utvářecí) procesy
Mořidla - chemické přípravky k ochraně semen
Mozaika - houbovitá choroba, projevující se barevnou změnou listů, typická nerovnoměrným žloutnutím a střídáním zelených a žlutých ploch různé intenzity zbarvení
Mrazová dolina (roklina, kapsa) - část terénu, kde je zadržován mrazivý (těžší) vzduch a kde je větší riziko poškození rostlin mrazem
Mulčování (nastýlka) - pokrytí půdního povrchu vrstvou organické hmoty, která brání tvorbě půdního škraloupu, odparu, růstu plevelů, a eliminuje výkyvy teplot. Svým postupným rozkladem zvyšuje obsah humusu v půdě
Mutace - náhlá změna genetického základu rostliny, projevuje se změnou znaku nebo vlastnosti, která může být dědičná
Mycelium - soubor vláken (hyf) houby, prorůstající substrát nebo tělo rostlin
Mykorhiza - soužití (symbióza) kořenů vyšších rostlin s houbami
Mykózy - houbové choroby