Botanický slovník

Pahorkatinný stupeň (pahorkatina)- vegetační stupeň 200 - 500 (600) m n. m., stupeň doubrav
Palice - jednoduché hroznovité květenství se silným vřetenem
Palístek - malý výrůstek na bázi listového řapíku

Pahorkatinný stupeň (pahorkatina)- vegetační stupeň 200 - 500 (600) m n. m., stupeň doubrav
Palice - jednoduché hroznovité květenství se silným vřetenem
Palístek - malý výrůstek na bázi listového řapíku
Panašování - u listů se v základní (zelené) barvě objevují různě velké skvrny bílé, žluté nebo krémové
Paratonický pohyb - pohyb vyvolaný vnějším podrážděním (nastie, tropismus)
Parazit - cizopasník; nezelená rostlina, výživou zcela vázána na hostitele
Parenchym - pletivo tvořené živými tenkostěnnými buňkami
Partenogeneze - vývin vaječné buňky v embryo bez oplození
Partenokarpie - vytváření plodů bez oplození
Parter - pravidelné záhony květin a plochy trávníku v blízkosti budovy
Pařník založený na poloteplo - mírné a dlouhodobější zvýšení teploty zeminy se dosahuje působením tlející vrstvy organické hmoty (slámy, listí) umístěné pod zeminou; nepoužívá se hnůj (založení na teplo), který vyvíjí teploty příliš vysoké
Pe-páska - obvazový materiál pro zavázání roubů
Patogen - původce choroby
Pecka - putamen; vnitřní část oplodí peckovice tvořené kamennou (sklerenchymatickou) vrstvou a uzavírající semeno
Peckovice - nepukavý dužnatý plod s oplodím rozlišeným na tři vrstvy (vnější blanitou, střední dužnatou a vnitřní kamennou - peckou)
Pergola - konstrukce podpírající popínavé rostliny
Perikarp - viz oplodí
Perlit - umělý substrát (expandovaný silikát hlinitý), užívaný pro provzdušňování a zlehčování zeminy; zcela sterilní
Perspektiva - pohled do dálky se zdánlivým sbíháním rovnoběžných čar a s postupným zmenšováním vzdálenějších předmětů
Peřenodílný list - zářezy rozdělují čepel listu více než do poloviny
Peřenoklaný list - čepel listu je rozdělena zářezy nejvýše do poloviny
Peřenosečný list - čepel listu je rozdělena zářezy takřka až k hlavní žilce
Pesticidy - přípravky proti škodlivým organismům
Pestík - samičí orgán květu složený z blizny, čnělky a semeníku
Pestrý list - list odlišně zbarvený skvrnami než je jeho základní barva
pH - půdní reakce (pH = 1- 4,5 - půdy kyselé, acidní; pH = 4,5 - 6,5 - půdy neutrální; pH 6,5 - 12 - půdy zásadité, alkalické): symbol ph znamená koncentraci H iontů v roztoku, ph je záporná hodnota logaritmu koncentrace vodíkových iontů v roztoku
Pilovitý list - čepel má na obvodu špičaté zuby
Piont de vue - závěr optického ukončení průhledu alejí apod. na pevném bodu, jmíž je fontána, pomník apod.
Pionýrské dřeviny - nenáročné, většinou světlomilné a krátkověké dřeviny, která mezi prvními porůstají volné plochy; později je střídají náročnější lesní dřeviny
Pírko - viz plumula
Plevel - rostlina vyskytující se v pěstované kultuře proti vůli pěstitele
Plný květ - květ s korunními plátky ve více kruzích
Plod - semena (semeno) s vnějším obalem
Plodenství - soubor více plodů na společném stonku vznikající z jednoho květenství
Plodolist - listový útvar krytosemenných rostlin nesoucí vajíčko a srůstající v pestík
Plstnatý - s chlupy jemnými, hustými, pevně spletenými v souvislý povlak
Plumula - první stonkový pupen, založený uprostřed mezi dělohami (u dvouděložných, resp. víceděložných) nebo po straně děložního listu (u jednoděložných)
Podhorský stupeň - vegetační stupeň od 400 - 500 (600) m n. m. do 800 (900) m n. m., stupeň bučin nižších poloh
Podnož - rostlina, na kterou je naštěpována (naroubována nebo naočkována) šlechtěná odrůda
Podrostové dřeviny - dotvářejí vnitřní prostor ve stinných partiích vyšších porostů
Podsadba - nízké rostliny rostoucí pod velkými keři nebo stromy
Pohlavní rozmnožování - generativní; splynutí dvou buněk pohlavních
Pokryvné dřeviny - nižší druhy listnatých a jehličnatých keřů, příp. některých popínavých dřevin, které jsou schopny brzy vytvořit hustý zápoj a zcela zakrýt půdu
Pokryvnost listoví - udává, kolik m2 listové plochy porostu připadá na m2 půdy, hodnota kolísá mezi 3 a 7
Polokeře - dřeviny mající stonky větvené hned od země - v dolní části zdřevnatělé, vytrvávající, v horní bylinné a odumírající
Poloopadavá rostlina - v mírné zimě listy podržuje, ale v tuhé zimě je částečně nebo zcela ztrácí
Poloparazitická rostlina - zelená rostlina schopná asimilace, z hostitele čerpá nerostné látky
Polygamicko-dvoudomé (dvoudomě mnohomanželné) rostliny - rostliny, které mají na jednom jedinci květy oboupohlavné (obojaké) a na druhém květy jednopohlavné
Polygamicko-jednodomé (jednodomě mnohomanželné) rostliny - rostliny, mající na témže jedinci oboupohlavné i jednopohlavné květy
Polykarpie - schopnost rostlin kvést a tvořit plody každý rok po celou dobu jejich života (opakem monokarpie)
Polymorfní - mnohotvarý
Populace - soubor jedinců téhož druhu, kteří se navzájem volně kříží, nebo se mohou křížit, zaujímají určitý prostor a mají určité vztahy v prostoru a čase
Porézní - pórovitý, dírkovaný
Postranní větev - větev, která vyrůstá z hlavní větve
Postřik - směs vody a příslušné dávky přípravku
Práh škodlivosti - výskyt choroby stanovený počtem nebo stupněm napadených rostlin, příp. jiným kritériem, při jehož dosažení je třeba proti chorobě zakročit doporučenými ochrannými opatřeními
Prašník - součást samčího orgánu květu, je součástí tyčinky a vytváří pyl
Pravidelný květ - květ se všemi orgány stejnoměrně rozloženými, má více os souměrnosti
Pravotočivý stonek - stonek ovíjející se kolem opory ve směru otáčení hodinových ručiček
Preventivní - ochranný
Primordium - kterákoliv část rostliny určená k pozdější diferenciaci na specializovanou buňku, pletivo či orgán
Proporce - rozměry dané vzájemným vztahem, poměrem jednotlivých složek
Proteázy - enzymy štěpící bílkoviny
Proutek - výhon, často letorost
Prostokořenné rostliny - rostliny přesazované bez kořenového balu s holými kořeny
Prýt - část stonku a listy
Přeléhání semen - jev, kdy druhy s hlubokým klíčním odpočinkem nevyklíčí v příštím vegetačním období po uzrání ani tehdy, byla-li semena přes zimu v půdě
Přesazení - přemístění dřeviny z jednoho místa na druhé
Přeslen - několik listů nebo větví, které jsou uspořádány do kruhu, vyrůstají z jednoho místa stonku
Přeslenitý list - na každé uzlině stonku vyrůstají nejméně tři listy
Přisedlý list - bez znatelného řapíku, posazený přímo na stonek
Pupen - základ listnaté nebo květonosné větvičky vyrůstající zpravidla v úžlabí listu
Pyl - žlutý prášek, který se tvoří v prašnících
Pýřitý - hustě pokrytý měkkými, krátkými chloupky