Botanický slovník

Radix - viz kořen
Radikula - viz kořínek
Rajský dvůr - obvykle čtvercový zahradní prostor, sevřený křídly klášterních budov, které jsou v přízemí směrem do rajského dvora otevřeny

Radix - viz kořen
Radikula - viz kořínek
Rajský dvůr - obvykle čtvercový zahradní prostor, sevřený křídly klášterních budov, které jsou v přízemí směrem do rajského dvora otevřeny
Rakovinná rána - místo na větvi nebo na kmeni s charakteristickými chorobnými příznaky
Rampa - šikmá úprava terénu, cesty nebo jiné zpevněné plochy pro výstup k vchodu budovy, na terasu apod.
Rašící pupen - pupen, který se začíná otvírat
Recesivní - ustupující
Reflorescence - opakované kvetení během jednoho vegetačního období
Regenerace - obnova narušené celistvosti rostlin; poraněný orgán rostliny se obnovuje buď přímo na ráně v půrodní podobě (např. špičky kořene) nebo mimoránu, pak se regenerující část tvoří buď ze základů přítomných již před poraněním (reprodukce) nebo ze základů vytvářejících se až po poranění (regenerace v užším smyslu)
Regulátor rostlinného růstu - látka, která ve velmi nízkých koncentracích reguluje růst rostlin ((inhibice, stimulace)
Rejuvenilizace - omlazení
Relikt - zde rostlina, která je rozšířena na malém, zbytkovém území původně velikého areálu rozšíření v dávnější době
Remontace - schopnost rostliny opakovaně kvést (popř. i plodit) během jednoho vegetačního období
Retardace - brzdění, zadržování růstu
Retardant - látka brzdící, zadržující růst
Retirada - označení pro takovou zahradu nebo její část, která poskytuje klid a osvěžení
Reziduum - zbytek, přebytek, zůstatek
Rezidua pesticidů - zbytky produktů rozkladu, metabolismu nebo jiných reakcí těchto látek v rostlinách, v živočiších nebo v člověku
Rezistence - schopnost odolávat, vzdorovat nepříznivým vlivům vnitřního a vnějšího prostředí (tj. i chorobám, škůdcům)
Rhizogeneze - zakořeňování
Robustní - silný, mohutný
Rod - základní taxonomická kategorie pro druhy společného původu se společnými znaky (dělí se dále na druhy)
Rodenticidy - přípravky proti hlodavcům
Rondel - z kruhového nebo oválného půdorysu vycházející prostorový útvar stavby nebo zahrady (stříhaná stěna, seskupení stromů, záhon)
Roubovanec - mladý výpěstek roubovaný na podnož
Roubování - forma vegetativního (nepohlavního) množení, při kterém je naroubovaná odrůda identická s výchozí rostlinnou
Rozeklaný - rozdělený na dvě části
Rozmnožování rostlin - životní úkon rostlin sloužící k uchování druhu, u vyšších rostlin rozeznáváme rozmnožování pohlavní (generativní) a nepohlavní (vegetativní);
Rozprostřený - rostoucí nízko při povrchu půdy
Rozšiřování rostlin - přesun diaspor na různé vzdálenosti od mateřské rostliny; děje se vlastní silou rostlin (autochorní druhy), větrem (anemochorní druhy), vodou (hydrochorní druhy), zvířaty a lidmi (antnropozoochorní druhy) i činností člověka (hemerochorní druhy)
Ruderální druhy - rostliny rostoucí na rumištích v širším slova smyslu (tj. na volné, neobdělávané půdě kolem sídlišť, komunikací, průmyslových a zemědělských objektů apod.)
Rumiště - stanoviště silně ovlivňované člověkem, které má antropogenní půdu (organické zbytky, popel apod.), s vyšším obsahem dusíku
Růst - nezvratná kvantitativní změna tvaru spojená se vzrůstem hmotnosti a objemu
Růstové zóny - místa, kde na těle rostliny dochází k růstu
Růstový pupen - v něm základy výhonu
Různoplodost (heterokarpie) - jev, kdy se na jedné rostlině vyvíjejí dva nebo více typů plodů, které se mohou navzájem lišit pouze tvarem nebo mohou mít i různá přizpůsobení k rozšiřování, různou ekologii klíčení apod.
Různopohlavné květy - květy jednopohlavné s ústroji jen jednoho pohlaví
Různosemennost (heterospermie) - vzniká vlivem různého umístění semen v plodech
Rytí na rýč - rytí do hlouby odpovídající délce listu rýče (kolem 22 cm)
Řapík - stopkovitě zúžená část listu, na bázi někdy pochvovitě rozšířená
Řez - odstraňování částí rostliny, aby se zajistil co nejlepší okrasný účinek
Řez naostro - kolmý řez těsně nad místem srůstu roubu a podnože, jímž se odstraní zbytky podnože
Řez silný - hluboký řez, při kterém se odstraňuje mnoho starého dřeva
Řízek - segment; oddělená část rostlinného stonku, která se používá k (nepohlavnímu) množení
Řízkovanec - mladý výpěstek množený řízkováním