Botanický slovník

Sad - ovocná zahrada, v dějinách zahradního umění označení pro park v městském prostředí
Sala Terena - obvykle bohatě zdobená síň v přízemí některých renesančních nebo barokních paláců, jejíž jedna stěna je otevřena do zahrady
Salet - zahradní stavba, obvykle centráního půdorysu, určená spíše jen k přechodnému pobytu nebo odpočinku

Sad - ovocná zahrada, v dějinách zahradního umění označení pro park v městském prostředí
Sala Terena - obvykle bohatě zdobená síň v přízemí některých renesančních nebo barokních paláců, jejíž jedna stěna je otevřena do zahrady
Salet - zahradní stavba, obvykle centráního půdorysu, určená spíše jen k přechodnému pobytu nebo odpočinku
Salle de verdure - prostor tvořený stromy na způsob síně, slouží k odpočinku
Samčí květ - květ nesoucí pouze samčí pohlavní orgány - tyčinky
Samičí květ - květ nesoucí pouze samičí pohlavní orgán - pestík
Samovýsev - jev, kdy některé pěstované druhy se v kultuře sami pohlavně (generativně) rozmnožují
Segetální druhy - plevelné rostliny na obdělávané půdě mezi kulturními druhy
Segment - viz řízek
Seismonastie - pohyby vyvolané otřesem
Selekce - výběr určitých (rostlinných) typů
Semenáč - (semenáček), mladý výpěstek množený generativně, vypěstovaný ze semene
Semeník - dolní rozšířená dutá část pestíku obsahující vajíčko
Semenná šupina - šupina vyrůstající v paždí podpůrné šupiny v samičí šištici jehličnanů a nesoucí na svrchní straně vajíčka (semena)
Semeno - rozmnožovací orgán vyšších cévnatých rostlin, který vzniká zpravidla po oplození z vajíčka; skládá se ze zárodku (klíčku, embrya), na němž je většinou vyvinuta jedna nebo více děloh, kořínek, růstový pupen a živné pletivo u těch druhů, které mají malé dělohy
Senescence - stárnutí
Sink - místo spotřeby asimilátů
Skarifikace - mechanické obrušování tvrdých slupek a skořápek semen pro umožnění pronikání vlhkosti k embryím
Sloupovitá koruna - směrem nahoru se jen nevýrazně zužuje
Složený list - skládající se z několika lístků
Smáčedlo - pomocná látka, přidávaná do postřiků za účelem zvýšení přilnavosti k povrchu rostlin nebo za účelem lepší pokryvnosti postřikové kapaliny
Solitéra - samostatně umístěná dřevina, která oživuje úpravu a u poutává pozornost svým zajímavým habitem, texturou, barvou, květem, plody nebo jinými znaky
Somatická mutace - mutace probíhající v somatických (tělních) buňkách
Souplodí - soubor plodů vzniklý z jednoho květu, jehož pestíky (plodolisty) navzájem nesrůstají (malina, ostružina)
Specifická (měrná) hmotnost - poměr hmotnosti semen (plodů) k jejich objemu
Spon výsadby - zvolená vzdálenost jednotlivých rostlin v řadě, popř. (při víceřadé výsadbě) i mezi řadami (spon čtvercový, obdélníkový, trojúhelníkový)
Spóra - výtrus
Spurtypová odrůda - odrůda, která vytváří bohatý krátký plodonosný obrost
Staré dřevo - dřevo, které přirostlo dříve než v běžném roce
Srdčitý list - čepel v řapíku ostře vykrojená s laloky zaokrouhlenými, na vrcholu zašpičatělými
Stálezelené rostliny - rostliny, které na zimu neshazují listy (podržují si je v živém stavu)
Stěna buněčná - vrstva na povrchu rostlinné buňky obsahující celulózu a další látky
Sterilace (řidč. sterilizace) - postup, kterým se usmrcují mikroby v určitém prostředí (zpravidla vysokou teplotou nebo varem)
Sterilní - neplodný, jalový, prostý nákazy
Stimulace - podněcování, podráždění
Stimulátory - chemické přípravky regulující růst rostlin (množení rostlin)
Stonek - nadzemní část rostliny, na níž vyrůstají listy a květy
Stopka - stonek posledního řádu, oddělený od stonku nižšího řádu, z něhož vyrůstá v úžlabí listu, na konci nese květ nebo plod
Stratifikace (původně vrstvení) - promíchání semen s vlhkou písčitou nebo humózní zeminou za účelem vytvoření stabilního, vlhkého prostředí pro dozrání semen, odbourání inhibičních látek a narušení jejich tvrdých obalů
Strboul (hlávka) - jednoduché, hroznovité květenství (jetel)
Strom - dřevina s kmenem, který se teprve v různé výšce větví v korunu
Stromořadí - stromy vysazené v řadě, podél cesty tvoří alej
Střechovitý - kryjící se jako tašky na střeše
Střídavý - (listy, pupeny) - nacházející se na stonku po jednom v různé výšce
Stvol - stonek nesoucí květ nebo květenství
Stylisace - úprava zobrazovaných tvarů usilující o základní typické formy, podřízené však slohové představě a mířící jednou k zvýraznění, jindy k ornamentálnímu uspořádání a k schematizaci ve tvaru i barvě
Substrát - směs zemin složená zpravidla z rašeliny a dalších zemin podle konkrétního určení substrátu
Sudozpeřený list - složený ze sudého počtu lístků
Suchomázdřitý - nezelený, tenký, prosvítavý
Svazeček - vrcholičnaté květenství s větévkami a květními stopkami značně zkrácenými, a proto s květy hustě nahloučenými
Subalpínský stupeň - vegetační vysokohorský stupeň, 1300 - 1700 (1800) m n. m., stupeň kosodřeviny
Světlomilná dřevina - druh stromu, který ke svému vývoji potřebuje mnoho světla
Symbióza - zákonité soužití dvou organismů, oběma prospěšné
Symetrie - souměrnost, zrcadlově pravidelné rozložení kompozice po obou stranách střední osy
Symptom - viditelný nebo jinak zjistitelný příznak na rostlině
Synonymum - alternativní jméno rostliny
Systémový (systemický) přípravek - přípravek na ochranu rostlin, který proniká dovnitř rostliny a je roznášen šťávou
Šešule - suchý pukavý plod, vzniklý ze dvou plodolistů, rozdělený na dvě pouzdra blanitou nepravou přehrádkou
Šípek - souplodí nažek uzavřené ve zdužnatělé češuli
Šiška (šištice) - klas se zdřevnatělým vřetenem a zdřevnatělými listeny a listenci; u jehličnanů soubor ve šroubovici uspořádaných podpůrných a semenných šupin se semeny
Školka - souvislá plocha, na které se množí školkařské výpěstky
Školkařský materiál - množitelský materiál a školkařské výpěstky
Školkování - intenzivnější péče o semenáčky, řízkovance i štěpované rostliny pro otužení, vyzrání dřeva, zesílení, rozvětvení kořenového systému, založení koruny a dosažení takových rozměrů, aby obstály na trvalém stanovišti
Šlahoun - výhon rostoucí při povrchu nebo pod povrchem půdy, který tvoří novou rostlinu u vrcholu
Štěpování - souhrný název pro roubování a očkování dřevin
Štětina - tuhý chlup
Štětinovitý - tenký, čárkovitý, dosti tuhý