ŠTÍTENKY a PUKLICE - Štítenka zhoubná

Na plodech jabloní se objevují drobné kruhové, šedohnědé až žlutohnědé štítky o průměru 1,5 - 2 mm, kolem nichž jsou drobné červené skvrny. Tyto štítky jsou i na kůře větví, často s okolním zčervenáním kůry.

Příznaky: Na plodech jabloní se objevují drobné kruhové, šedohnědé až žlutohnědé štítky o průměru 1,5 - 2 mm, kolem nichž jsou drobné červené skvrny. Tyto štítky jsou i na kůře větví, často s okolním zčervenáním kůry.
Význam: Dříve významný karanténní škůdce. Při silném, několik let trvajícím výskytu docházelo v důsledku napadení štítenkou zhoubnou až k hynutí stromů. Jeho škodlivost byla u nás po desetiletí výrazně nižší, protože druh byl intenzivně parazitován několika druhy parazitoidů. Nejvíce napadnou dřevinou je jabloň. Vedle někdy značného snížení kvality plodů, dochází po několikaletém intenzivnějším napadení stromů i ke snížení jejich plodnosti. Od poloviny 90. let dochází v ČR opět ke zvýšené škodlivosti štítenky zhoubné.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Všechny ovocné dřeviny a keře, réva vinná a mnoho dalších druhů listnatých dřevin.
Vývojový cyklus: Přezimují larvy prvního instaru. Koncem dubna a v květnu larvy dokončují vývoj. Samečci mají jeden pár křídel. Samičky jsou bezkřídlé, kryté štítkem. Samičky začínají 4 - 6 týdnů po spáření rodit larvy. Oranžově žluté larvy vylézají zpod mateřského štítku a vyhledávají si vhodné místo, kde se přisají. Poté si vytváří vlastní štítek. druh má u nás 2 generace, v teplejších letech částečnou 3. generaci.
Ekologie: Nejvýznamnější parazitoidem štítenky zhoubné je pukličník štítenkový Prospaltella perniciosi. Tento druh parazituje až 65% larev štítenky zhoubné. Významnými ekoparazity jsou rovněž vosičky rodu Aphitis. Významná je rovněž predace např. slunéčky. V propagační fázi gradačního cyklu bývá výskyt parazitoidů nižší.
Ochrana
Nepřímá:
Ochrana a podpora přirozených antagonistů, používání pouze ekotoxikologicky vhodných přípravků. Monitorimg výskytu je možný pomocí feromonových lapáků. Některá ze složek sexuálního atraktantu působí jako kairomon - láká i parazitoida Prospaltella perniciosi. Dle úlovků v lapácích lze orientačně usuzovat i na míru parazitace.
Přímá: Předjarní ošetření olejovými preparáty. Za vegetace pak, v době rozlézání larev ošetření juvenoidy (fenoxycarb), nebo selektivními organofosfáty. Tyto preparáty se používají v době maxima letu samců.