PŘÁSTEVNÍKOVITÍ

Jednotlivě se vyskytující, dlouze chlupaté housenky. Při vyrušení neobyčejně rychle prchají. Vyskytují se většinou na bylinách a keřích. Dospělci jsou pestře zbarvení motýli o rozpětí křídel 3 - 7 cm.

Příznaky: Jednotlivě se vyskytující, dlouze chlupaté housenky. Při vyrušení neobyčejně rychle prchají. Vyskytují se většinou na bylinách a keřích. Dospělci jsou pestře zbarvení motýli o rozpětí křídel 3 - 7 cm.
Význam: Všechny zde uvedené druhy přástevníků jsou hojné a široce rozšířené druhy, avšak nikdy u nich nedochází ke škodlivému přemnožení. Housenky přástevníka medvědího se vyskytují i na révě vinné, ale není známo, že by kdy ve střední Evropě významně révu vinnou poškodily.
Biologie
Hostitelské rostliny:
Mnoho druhů rostlin bylin a křovin, např. smetanky, šťovíky aj. Vyskytují se i na jahodníku, maliníku, ostružiníku a dalších pěstovaných druzích drobného ovoce. U housenek přástevníků je běžné střídání mnoha druhů živných rostlin.
Vývojový cyklus: Přástevník šťovíkový má 2 generace. Kromě přástevníka mátového, který má v teplejších letech částečnou druhou generaci, mají ostatní druhy jednu generaci. Přezimují buď jako housenky (p. medvědí, p. šťovíkový), nebo ve stadiu kukly.
Ekologie: Samice těchto druhů přástevníků kladou několik set vajíček, avšak jejich gradace nebyly pozorovány. Uvedené druhy tedy mají i kulturní krajině spolehlivou regulaci reprodukčního potenciálu. Housenky jsou často parazitovány kuklicemi a blanokřídlými parazitoidy.
Ochrana
Nepřímá:
Zachování fungujících přirozených autoregulačních mechanismů.
Přímá: Nebývá potřebná.